Skannet arkivmateriale

NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm), Protokoll , 1942


Lnr. 121/1942

Lov om tillegg til lov av 17. juli 1925 om opprett

(upaginert)

Lnr. 122/1942

Lov om midlertidig endring i § 37 i lov om alderst

(upaginert)

Lnr. 123/1942

Lov om jakt og lov om endring i Fjelloven av 12. m

(upaginert)

Lnr. 124/1942

Lov om deling av Oslo bispedømme

(upaginert)

Lnr. 125/1942

Lov om forandring av midlertidig lov av 26.februar

(upaginert)

Lnr. 126/1942

Lov om endring av lov av 9. april 1942 om utskrivn

(upaginert)

Lnr. 127/1942

Lov om endringer i lov om Norges Landbrukshøgskole

(upaginert)

Lnr. 128/1942

Lov om forandring i skattelover for landet og for

(upaginert)

Lnr. 129/1942

Lov inneholdende visse særregler for beskatningen

(upaginert)

Lnr. 130/1942

Lov om endringer i forordning om utbetaling av fri

(upaginert)

Lnr. 131/1942

Lov om omsetning av pelsdyrskinn

(upaginert)

Lnr. 132/1942

Midlertidig lov om bevilling til skjenking av bren

(upaginert)

Lnr. 133/1942

Lov om innlemmelse av ladestedet Hølen i Vestby he

(upaginert)

Lnr. 134/1942

Lov om handelsrett for Najonal Samlings Riksdepot

(upaginert)

Lnr. 135/1942

Lov om tjenestefrihet med lønn for offentlige tjen

(upaginert)

Lnr. 136/1942

Lov om tillegg til lovgivningen om det industriell

(upaginert)

Lnr. 137/1942

Lov om tjeneste i det sivile luftvern

(upaginert)

Lnr. 138/1942

Lov om endring i midlertidig forordning av 9. juli

(upaginert)

Lnr. 139/1942

Lov om brigde i lov om motorvognloven

(upaginert)

Lnr. 140/1942

Lov om endring i arveavgiftslovgivningen

(upaginert)

Lnr. 141/1942

Lov om lettelse i beskatningen til staten av gevin

(upaginert)

Lnr. 142/1942

Lov om utvidelse av grensene for kjøpstaden Larvik

(upaginert)

Lnr. 143/1942

Lov om forandring i lov av 16. juli 1936 om folkes

(upaginert)

Lnr. 144/1942

Lov om brigde i lov frå 16. juli 1936 om folkeskol

(upaginert)

Lnr. 145/1942

Midlertidig lov om tillegg til lov av 25. juli 191

(upaginert)

Lnr. 146/1942

Lov om endring i lovgivningen om ulykkestrygd for

(upaginert)

Lnr. 147/1942

Lov om endring av § 3 i midlertidig lov av 3. febr

(upaginert)

Lnr. 148/1942

Lov om endringer i forordning av 23. juni 1941 om

(upaginert)

Lnr. 149/1942

Lov om endring i lov om syketrygd av 6. juni 1930

(upaginert)

Lnr. 150/1942

Lov om endringer i lov om aldersgrenser for offent

(upaginert)

Lnr. 151/1942

Lov om midlertidig forhøyelse av losbetalingen

(upaginert)

Lnr. 152/1942

Lov om endring i lov om skogvern av 12. februar 19

(upaginert)

Lnr. 153/1942

Lov om navvnet på fagskoler i landbruk

(upaginert)

Lnr. 154/1942

Lov om endring i lov om handelsnæring av 8. mars 1

(upaginert)

Lnr. 155/1942

mangler

(upaginert)

Lnr. 156/1942

Lov om endringer i lov om Norges tannlægehøgskole

(upaginert)

Lnr. 157/1942

Lov om avgift av offentlige tillatelser og autoris

(upaginert)

Lnr. 158/1942

Lov om endring av lov av 4. juni 1915 om døve, bli

(upaginert)

Lnr. 159/1942

Lov om godkjenning av avtaler om minstesatser for

(upaginert)

Lnr. 160/1942

Lov om Kommunenes fellesfond

(upaginert)

Lnr. 161/1942

Lov om opphevelse av lov om hogtspålegg m.v. for e

(upaginert)

Lnr. 162/1942

Lov om endring i forordning av 27. mars 1941 om be

(upaginert)

Lnr. 163/1942

Lov nr. 1 til vern om folkeætten

(upaginert)

Lnr. 163b/1942

Lov om endring i forordning om lønnsregulering for

(upaginert)

Lnr. 164/1942

Lov om tillegg til lov om menighetsråd og menighet

(upaginert)

Lnr. 165/1942

Midlertidig lov om endring i Rusdrikkloven

(upaginert)

Lnr. 166/1942

Lov om endring i bestemmelsene om melding og regis

(upaginert)

Lnr. 167/1942

Midlertidig lov om borgervakt til vern mot stats-

(upaginert)

Lnr. 168/1942

Lov om endringer i forordning om håndhevelsen av p

(upaginert)

Lnr. 169/1942

Lov om endringer i forordning om håndhevelsen av p

(upaginert)

Lnr. 170/1942

Lov om endringer i forordning om håndhevelsen av r

(upaginert)

Lnr. 171/1942

Lov om midlertidig tillegg til lov om inngåelse og

(upaginert)

Lnr. 172/1942

Lov om endring i lov om brannvesenet av 15. auagus

(upaginert)

Lnr. 173/1942

Lov om endring i bygningsvesenet av 28. februar 19

(upaginert)

Lnr. 174/1942

Lov om endring i lov av 19. mars 1942 om offentlig

(upaginert)

Lnr. 175/1942

Lov om endring i lov av 5. mars 1942 om ekspropria

(upaginert)

Lnr. 176/1942

Lov om endring i lov om innførsel og omsetning av

(upaginert)

Lnr. 177/1942

Lov om tvungen alkoholundersøkelse av tilskadekomn

(upaginert)

Lnr. 178/1942

Midlertidig lov om rasjonering av elektrisk energi

(upaginert)

Lnr. 179/1942

Lov om straff for unnlatelse av å etterkomme påleg

(upaginert)

Lnr. 180/1942

Lov om advarsel for trafikkforseelser

(upaginert)

Lnr. 181/1942

Lov om brigde i lov om ulukketrygding for fiskarar

(upaginert)

Lnr. 182/1942

Lov om brigde i lov om motorvogner frå 20. februar

(upaginert)

Lnr. 183/1942

Lov om organisasjoner og foreninger m.v.

(upaginert)

Lnr. 184/1942

Lov om folkeregistre

(upaginert)

Lnr. 185/1942

Lov om tilsyn med landbruksskoler m.v.

(upaginert)

Lnr. 186/1942

Lov om hogtspålegg

(upaginert)

Lnr. 187/1942

Lov om framstilling og omsetning m.v. av kunstgjød

(upaginert)

Lnr. 188/1942

Lov om midlertidig tillegg til straffelovgivningen

(upaginert)

Lnr. 189/1942

Lov om endring i den alminnelige borgelige straffe

(upaginert)

Lnr. 190/1942

Lov om tillegg til lov om vassdragsreguleringer av

(upaginert)

Lnr. 191/1942

Lov om endring i lov om vassdragsreguleringer

(upaginert)

Lnr. 192/1942

Lov om Norges Handelshøyskole

(upaginert)

Lnr. 193/1942

Lov om brigde i lov frå 11. februar 1938 om lærars

(upaginert)

Lnr. 194/1942

Lov om særskilt skatt til staten på inntekstsstign

(upaginert)

Lnr. 195/1942

Lov om endring i lov av 7. februar 1936 om navigat

(upaginert)

Lnr. 196/1942

Lov om bygging av lagerhus og innredning av lagerr

(upaginert)

Lnr. 197/1942

Lov om avståing av husrom til privat tilfluktsrom

(upaginert)

Lnr. 198/1942

Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov om a

(upaginert)

Lnr. 199/1942

Lov om avståelse av ved, torv og tømmer

(upaginert)

Lnr. 200/1942

Lov om bruk av tre av or, bøk og selje

(upaginert)

Lnr. 201/1942

Lov om forhøyelse av den kommunale refusjon til st

(upaginert)

Lnr. 202/1942

Lov om gjeninnføring av normaltid vinteren 1942/43

(upaginert)

Lnr. 203/1942

Lov om kontorer for losse- og lastearbeid

(upaginert)

Lnr. 204/1942

Lov om tvangsarbeid til Selskapet for Norges Vel a

(upaginert)

Lnr. 205/1942

Lov om bededag 1942 som virkedag

(upaginert)

Lnr. 206/1942

Lov om tillegg til midlertidig forordning av 6. ok

(upaginert)

Lnr. 207/1942

Lov om inndragning av formue som tilhører jøder

(upaginert)

Lnr. 208/1942

Lov om veterinærtittelen

(upaginert)

Lnr. 209/1942

mangler

(upaginert)

Lnr. 210/1942

Lov om omsetning av malerier m.v.

(upaginert)

Lnr. 211/1942

Lov om endring i lov om sparebanker av 4. juli 192

(upaginert)

Lnr. 212/1942

Lov om rett for kommuner til å kreve avstått bruks

(upaginert)

Lnr. 213/1942

Lov om salg og omsetning av ull

(upaginert)

Lnr. 214/1942

Lov om brigde i lov frå 16. juli 1936 om folkeskul

(upaginert)

Lnr. 215/1942

Lov om forandring i lov av 16. juli 1936 om folkes

(upaginert)

Lnr. 216/1942

Lov om utvidelse av grensene for kjøpstaden Hønefo

(upaginert)

Lnr. 217/1942

Lov om endring i lov om fortrinnsrett for visse fo

(upaginert)

Lnr. 218/1942

Midlertidig lov om pantehaveres fortrinnsrett i re

(upaginert)

Lnr. 219/1942

Lov om endring i lov av 18. juli 1917 om skatt på

(upaginert)

Lnr. 220/1942

Lov om midlertidig tillegg til skattelovenes beste

(upaginert)

Lnr. 221/1942

Lov om meldeplikt for jøder

(upaginert)

unummerert

(upaginert)

Lnr. 222/1942

Lov om endring i lov om brannvernet av 15. august

(upaginert)

Lnr. 223/1942

Lov om endring i lov om forsyningsnemnder av 9. ja

(upaginert)

Lnr. 224/1942

Lov om tildeling av arbeidskort og rasjoneringskor

(upaginert)

Lnr. 225/1942

Lov om endring av § 3 i Administrasjonsrådets midl

(upaginert)

Lnr. 226/1942

Lov om aldersgrense for tjeneste- og tillitsmenn i

(upaginert)

Lnr. 227/1942

Lov om ugyldighet av oppsigelse m.v. fra stilling

(upaginert)

Lnr. 228/1942

Lov om endring av § 1 i lov nr. 5 av 31. mai 1935

(upaginert)

Lnr. 229/1942

Lov om forlenget gyldighet i midlertidig lov av 25

(upaginert)

Lnr. 230/1942

Lov om endringer i lov om Norges Brannkasse av 12.

(upaginert)

Lnr. 231/1942

Midlertidig lov om arbeidsplikt m.v.

(upaginert)

Lnr. 232/1942

Midlertidig lov om plikt for politiets tjenestemen

(upaginert)

Lnr. 233/1942

Lov om endringer i lov om tuberkuloseundersøkelse

(upaginert)

Lnr. 234/1942

Lov om forandring i lov av 5. november 1942 om sal

(upaginert)

Lnr. 235/1942

Lov om omsetning av tønnestav

(upaginert)

Lnr. 236/1942

Lov om tillegg til lov om metrisk mål og vekt av 1

(upaginert)

Lnr. 237/1942

Lov om endring i lov av 26. februar 1942 om omsetn

(upaginert)