Skannet arkivmateriale

NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm), Protokoll , 1943


Lnr. 1/1943

Lov om avgift ved omsetning m.v. av lær- og pelsva

(upaginert)

Lnr. 2/1943

Lov nr. 2 til vern om folkeætten

(upaginert)

Lnr. 3/1943

Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov om a

(upaginert)

Lnr. 4/1943

Lov om forlengelse av de midlertidige lover om gje

(upaginert)

Lnr. 5/1943

Lov om tillegg til lov om fangst av hval av 16. ju

(upaginert)

Lnr. 6/1943

Lov om forandring av lov om sild- og brislingfiske

(upaginert)

Lnr. 7/1943

Lov om forandring i skattelover for landet og for

(upaginert)

Lnr. 8/1943

Lov om forlengelse av den frist som er fastsatt i

(upaginert)

Lnr. 9/1943

Lov om endring i selskapslovgivningen

(upaginert)

Lnr. 10/1943

Lov om endring i og tillegg til forordning om stra

(upaginert)

Lnr. 11/1943

Lov om straff for unnlatelse av å fjerne statsfien

(upaginert)

Lnr. 12/1943

Lov om endring i midlertidig forordning av 9. juli

(upaginert)

Lnr. 13/1943

Lov om skattefritaking for krigsfrivillige

(upaginert)

Lnr. 14/1943

Lov om endring av lov av 9. april 1942 om utskrivi

(upaginert)

Lnr. 15/1943

Lov om endring i lov av 5. mars 1942 om tillegg ti

(upaginert)

Lnr. 16/1943

Lov om endring i lov om Universitetet i Oslo av 9.

(upaginert)

Lnr. 17/1943

Lov om tannlegeeksamen ved Universitetet i Oslo

(upaginert)

Lnr. 18/1943

Lov om endring i lov av 15. august 1908 om tilvirk

(upaginert)

Lnr. 19/1943

Lov om endringer i skattelover for landet og for b

(upaginert)

Lnr. 20/1943

Lov om produksjon, transport og omsetning av agn

(upaginert)

Lnr. 21/1943

Lov om midlertidig lov om adgang for Handelsdepart

(upaginert)

Lnr. 22/1943

Lov om tillegg til lov av 7. mai 1942 om straff fo

(upaginert)

Lnr. 23/1943

Lov om formidling av kunstner- og artistengasjemen

(upaginert)

Lnr. 24/1943

Lov om endring i lov om havnevesenet av 24. juni 1

(upaginert)

Lnr. 25/1943

Lov om arbeidshjelp til vintervedlikehold av offen

(upaginert)

Lnr. 26/1943

Midlertidig lov om omsetning av agnskjell

(upaginert)

Lnr. 27/1943

Lov om forbud mot visse filmer

(upaginert)

Lnr. 28/1943

Lov om forbud mot visse varemeker og fellesmerker

(upaginert)

Lnr. 29/1943

Lov om anerkjennelse og fullbyrdelse av tyske domm

(upaginert)

Lnr. 30/1943

Midlertidig lov angående årsberetninger, regnskape

(upaginert)

Lnr. 31/1943

Lov om midlertidig endring av den ukentlige fredni

(upaginert)

Lnr. 32/1943

Lov om alminnelig nasjonal arbeidsinnsats

(upaginert)

Lnr. 33/1943

Lov om inndraging av hjelpemidler ved straffbare h

(upaginert)

Lnr. 34/1943

Lov nr. 1 om gjennomføring av loven om alminnelig

(upaginert)

Lnr. 35/1943

Lov um brigde i lov um motorvogner frå 20. februar

(upaginert)

Lnr. 36/1943

Lov om vern om praksis for læger, tannlæger og vet

(upaginert)

Lnr. 37/1943

Lov om utbetaling av visse tillegg for folkeskolel

(upaginert)

Lnr. 38/1943

Lov nr. 2 til gjennomføring av loven om alminnelig

(upaginert)

Lnr. 39/1943

Lov nr. 3 om gjennomføring av loven om alminnelig

(upaginert)

Lnr. 40/1943

Lov om tillegg til rasjonerings- og forsyningslovg

(upaginert)

Lnr. 41/1943

Lov om avståing av bruksrett til garasjeplass m.v.

(upaginert)

Lnr. 42/1943

Lov om endring i lov om avgift av arv av 8. april

(upaginert)

Lnr. 43/1943

Lov om sikring av landets forsyning med innenlands

(upaginert)

Lnr. 44/1943

Lov om midlertidig forandring i lov av 18. juli 19

(upaginert)

Lnr. 45/1943

Lov om tillegg til lovgivningen om syketrygd og ar

(upaginert)

Lnr. 46/1943

Lov om adgang for kommunene til å ligne ut en till

(upaginert)

Lnr. 47/1943

Lov om endring i forordning om krigspensjonering f

(upaginert)

Lnr. 48/1943

Lov om endring i forordning om sivilpersosner av 9

(upaginert)

Lnr. 49/1943

Lov om universitets- og høgskoleeksamener for krig

(upaginert)

Lnr. 50/1943

Lov om tillegg til lov av 22. oktober 1942 om tvan

(upaginert)

Lnr. 51/1943

Lov om distriktsbidrag til jernbaneanlegg

(upaginert)

Lnr. 52/1943

Lov om tillegg til lov om arbeidervern av 19. juni

(upaginert)

Lnr. 53/1943

Lov om Norges arbeidstjeneste

(upaginert)

Lnr. 54/1943

Lov om visse rådgjerder mot forbrytere

(upaginert)

Lnr. 55/1943

Lov om rett til å bruke titelen ingeniør

(upaginert)

Lnr. 56/1943

Lov om forandringer i skattelov for landet av 10.

(upaginert)

Lnr. 57/1943

Lov om forandringer i skattelov for byene av 18. a

(upaginert)

Lnr. 58/1943

Lov om fritaking for inntektsbeskatning av gevinst

(upaginert)

Lnr. 59/1943

Lov om overføring av trustkontrollkontorets myndig

(upaginert)

Lnr. 60/1943

Lov om endringer i forordning av 18. desember 1941

(upaginert)

Lnr. 61/1943

Lov om plikt til å gi oppgaver vedrørende skip og

(upaginert)

Lnr. 62/1943

Lov om entreprenørvirksomhet

(upaginert)

Lnr. 63/1943

Lov om endring i lov av 19. mars 1942 om offentlig

(upaginert)

Lnr. 64/1943

Lov om forandring i skattelov for landet av 18. au

(upaginert)

Lnr. 65/1943

Lov om endring i forordning av 18. april 1941 om f

(upaginert)

Lnr. 66/1943

Lov om forandring i lov om tjeneste i det sivile l

(upaginert)

Lnr. 67/1943

Lov om opptagelse av krigsfrivillige som elever el

(upaginert)

Lnr. 68/1943

Lov om opphevelse av midlertidig lov av 11. februa

(upaginert)

Lnr. 69/1943

Lov om tillegg til Administrasjonsrådets vedtak 28

(upaginert)

Lnr. 70/1943

Midlertidig lov om tillatelse til å bruke brennevi

(upaginert)

Lnr. 71/1943

Lov om opphevelse av lov om 26. februar 1942 om om

(upaginert)

Lnr. 72/1943

Lov om overdragelse m.v. av ror- og agnebuer i fis

(upaginert)

Lnr. 73/1943

Midlertidig lov om utskriving av hester til vinter

(upaginert)

Lnr. 74/1943

Lov om Teknisk Nødhjelp

(upaginert)

Lnr. 75/1943

Lov om telegraf- og telefontjeneste under flyalarm

(upaginert)

Lnr. 76/1943

Lov om æresprofessorer ved Universitetet og Norges

(upaginert)

Lnr. 77/1943

Lov om midlertidige tillegg til skattelovenes best

(upaginert)

Lnr. 78/1943

Lov om 17. mai 1943 som virkedag

(upaginert)

Lnr. 79/1943

Lov om salg og utleie av hester

(upaginert)

Lnr. 80/1943

Lov om frakjenning av norsk stasborgerrett

(upaginert)

Lnr. 81/1943

Lov om endring i forordning om gjenreisingsarbeide

(upaginert)

Lnr. 82/1943

Lov om vandrebirøkt

(upaginert)

Lnr. 83/1943

Lov om endring i forordning av 27. mars 1941 om be

(upaginert)

Lnr. 84/1943

Lov om registrering og merking av småfartøyer

(upaginert)

Lnr. 85/1943

Lov om midlertidig endring i § 37 i lov om alderst

(upaginert)

Lnr. 86/1943

Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov av 2

(upaginert)

Lnr. 87/1943

Lov om endring i forordning om lønnsregulering for

(upaginert)

Lnr. 88/1943

Lov om endring i forordning om løønsregulering for

(upaginert)

Lnr. 89/1943

Lov om avgift ved tilvirkning av generatorknott, t

(upaginert)

Lnr. 90/1943

Lov om forandring i lov om handelsnæring av 8. mar

(upaginert)

Lnr. 91/1943

Lov om forlengelse av funksjonstiden for forliksme

(upaginert)

Lnr. 92/1943

Lov om grenser for haugesund havnedistrikt

(upaginert)

Lnr. 93/1943

Lov om midlertidig forhøyelse av losbetalingen

(upaginert)

Lnr. 94/1943

Lov om skatteplikt for utlendinger av arbeidsinnte

(upaginert)

Lnr. 95/1943

Lov om forlenget gyldighet av forordning av 13. au

(upaginert)

Lnr. 96/1943

Lov om forlenget gyldighet av lov nr. 4 av 15. ok

(upaginert)

Lnr. 97/1943

Lov om hestehjelpkasser for utrederkvarterer

(upaginert)

Lnr. 98/1943

Lov om utviding av grensene for kjøpstaden Moss

(upaginert)

Lnr. 99/1943

Lov om endring i lov om felles inspeksjon av aksje

(upaginert)

Lnr. 100/1943

Lov om endringer i skattelov for landet av 18. aug

(upaginert)

Lnr. 101b/1943

Lov om endringer i skattelov for byene av 18. augu

(upaginert)

Lnr. 102/1943

Lov om tillegg til lov av 17. juni 1943 om skattep

(upaginert)

Lnr. 103/1943

Lov om endring i lov om midlertidig tillegg til st

(upaginert)

Lnr. 104/1943

Lov om innlemmelse av ladestedet Hølen i Vestby he

(upaginert)

Lnr. 105/1943

Lov om opprettelse av kjøpstaden Stavern

(upaginert)

Lnr. 106/1943

Lov om 1-årige lærerskoler

(upaginert)

Lnr. 107/1943

Lov om syketrygd for personer som gjør tjeneste i

(upaginert)

Lnr. 108/1943

Lov om krisebidrag fra kommunene til staten i buds

(upaginert)

Lnr. 109/1943

Lov om endring i forordning om rasjonering av trel

(upaginert)

Lnr. 110/1943

Lov om bøter for forseelser mot arbeidsdisiplinen

(upaginert)

Lnr. 111/1943

Midlertidig lov om tiltak til opprettholdelse av r

(upaginert)

Lnr. 112/1943

Lov om endring av 17. juli 1925 om opprettholdelse

(upaginert)

Lnr. 113/1943

Lov om forbud mot oppsigelse av arbeidere som innk

(upaginert)

Lnr. 114/1943

Lov om tillegg til sjødyktighetsloven

(upaginert)

Lnr. 115/1943

Midelrtidig lov om endringer i rettergangslovgivni

(upaginert)

Lnr. 116/1943

Lov om endring i forordning av 27. mars 1941 om be

(upaginert)

Lnr. 117/1943

Lov om endring i lov om adopsjon av 2. april 1917

(upaginert)

Lnr. 118/1943

Lov om tillegg til lov om pengevesenet av 17. apri

(upaginert)

Lnr. 119/1943

Lov inneholdende visse særregler for beskatning 19

(upaginert)

Lnr. 120/1943

Lov om brigde i lov om motorvogner

(upaginert)

Lnr. 121/1943

Lov om tinglysing ved regulering av krigsramte omr

(upaginert)

Lnr. 122/1943

Lov om gjennomføring av normaltid vinteren 1943-44

(upaginert)

Lnr. 123/1943

Lov om forlenget gyldighet av forordning av 31. ja

(upaginert)

Lnr. 124/1943

Lov om delvis fritaking for kulturavgift av ved so

(upaginert)

Lnr. 125/1943

Lov om forandring i lov av 16. juli 1936 om folkes

(upaginert)

Lnr. 126/1943

Lov om brigde i lov frå 16. juli 1936 om folkeskul

(upaginert)

Lnr. 127a/1943

Lov om vaksinasjon

(upaginert)

Lnr. 127b/1943

Lov om gjennomføring av normaltid vinteren 1943-44

(upaginert)

Lnr. 128/1943

Midlertidig lov om tillegg til lov av 29. april 19

(upaginert)

Lnr. 129/1943

Midlertidig lov om adgang til å utøve håndverksvir

(upaginert)

Lnr. 130/1943

Lov om tillegg til lov om tvungen avståelse av gru

(upaginert)

Lnr. 131/1943

Lov om endring i lov om margarin og margarinost m.

(upaginert)

Lnr. 132/1943

Lov om tillegg til lov om skogvern av 12. februar

(upaginert)

Lnr. 133/1943

Lov om føring av kirkebøkene i menigheter uten van

(upaginert)

Lnr. 134/1943

Lov om endringer i lov om varmemerker m.v. av 2. j

(upaginert)

Lnr. 135/1943

Lov om endring i lov om mønstre av 2. juli 1910

(upaginert)

Lnr. 136/1943

Midlertidig lov om tjenesterettigheter for offentl

(upaginert)

Lnr. 137/1943

Midlertidig lov adgang til å gi offentlige granskn

(upaginert)

Lnr. 138/1943

Lov om endringer i den militære straffelov

(upaginert)

Lnr. 139/1943

Lov om endringer i lov om sinnsykes behandling og

(upaginert)

Lnr. 140/1943

Lov om regulering av persontrafikken med befordrin

(upaginert)

Lnr. 141/1943

Lov om tillegg til den alminnelige borgerlige stra

(upaginert)

Lnr. 142/1943

Lov om Stor-Oslo reguleringsnevnd

(upaginert)

Lnr. 143/1943

Lov om Bededag 1943 som virkedag

(upaginert)

Lnr. 144/1943

Lov om kringkasting

(upaginert)

Lnr. 145/1943

Lov om endringer i lov om tuberkuloseundersøkelse

(upaginert)

Lnr. 146/1943

Lov om lægeundersøkelse ved skoler og andre underv

(upaginert)

Lnr. 147/1943

Lov om endring i lov om særegne foranstaltninger m

(upaginert)

Lnr. 148/1943

Lov om reising av minnesmerker

(upaginert)

Lnr. 149/1943

Lov om endring i lov om husleie av 16. juni 1939

(upaginert)

Lnr. 150/1943

Lov om endringer i lov om småbruk- og boliglån av

(upaginert)

Lnr. 151/1943

Lov om endring i lovgivningen handelsregistre

(upaginert)

Lnr. 152/1943

Lov om særskilt skatt til staten på inntektsstigni

(upaginert)

Lnr. 153/1943

Lov om endring i lov om Folkedomstolen av 5. mars

(upaginert)

Lnr. 154/1943

Midlertidig lov om pantehavers fortrinnsrett i reg

(upaginert)

Lnr. 155/1943

Lov om endring i selskapslovgivningen

(upaginert)

Lnr. 156/1943

Midlertidig lov om tillegg til ekteskapslovgivning

(upaginert)

Lnr. 157/1943

Lov om sivil tjeneste m.v. for læger, tannlæger og

(upaginert)

Lnr. 158/1943

Lov om tillegg til midlertidig lov av 21. desember

(upaginert)

Lnr. 159/1943

Lov om endringer i forordning om håndhevelsen av p

(upaginert)

Lnr. 160/1943

Lov om endringer i lov om Aksjeselskapet Vinmonopo

(upaginert)

Lnr. 161/1943

Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov av 1

(upaginert)

Lnr. 162/1943

Lov om tillegg til om organisasjoner og foreninger

(upaginert)

Lnr. 163/1943

Lov om tillatelse til å bygge fiske- og fangstfart

(upaginert)

Lnr. 164/1943

Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov om u

(upaginert)

Lnr. 165/1943

Midlertidig lov om tillegg til skattelovene av 18.

(upaginert)

Lnr. 166/1943

Lov om endring i skattelov for byene av 18. august

(upaginert)

Lnr. 167/1943

Lov om forhåndstrekk av skatt

(upaginert)

Lnr. 168/1943

Lov om endring av visse bestemmelser angående samf

(upaginert)