Skannet arkivmateriale

NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm), Protokoll , 1944


Lov nr. 1/1944

(upaginert)

Lnr. 2/1944

Lov om forebyggelse av dobbeltbeskatning av inntek

(upaginert)

Lnr. 3/1944

Lov om tillegg til lov av 6. januar 1944 om foreby

(upaginert)

Lnr. 4/1944

Midlertidig lov om Norges Kommunalbanks styre

(upaginert)

Lnr. 5/1944

Lov om tillegg til lov om inndragning av formue so

(upaginert)

Lnr. 6/1944

Lov om forlengelsen av de midlertidige lover om gj

(upaginert)

Lnr. 7/1944

Lov om tillegg til lov om naturfredning av 25.juli

(upaginert)

Lnr. 8/1944

Lov om tillegg til lov om motorvogner av 20.februa

(upaginert)

Lnr. 9/1944

Lov om endring i lov om produksjon, transport og o

(upaginert)

Lnr. 10/1944

Lov om endring og tillegg til lov om fangst av hva

(upaginert)

Lnr. 11/1944

Lov om ombygging av traktorer til gassgeneratordri

(upaginert)

Lnr. 12/1944

Lov om midlertidig endring av den ukentlige fredni

(upaginert)

Lnr. 13/1944

Lov om plikt til å gi politiet melding om personer

(upaginert)

Lnr. 14/1944

Lov om forlenget gyldighet av lov om midlertidig t

(upaginert)

Lnr. 15/1944

Lov om endring i midlertidig lov av 14.oktober 194

(upaginert)

Lnr. 16/1944

Lov inneholdende visse særregler for beskatningen

(upaginert)

Lnr. 17/1944

Lov om tillegg til veglovgivningen

(upaginert)

Lnr. 18/1944

Lov om endringer i forordning om håndhevelsen av p

(upaginert)

Lnr. 19/1944

Lov om endringer i forordning om hånhevelsen av ra

(upaginert)

Lnr. 20/1944

Lov om vern av gamle bondehus

(upaginert)

Lnr. 21/1944

Lov om bedriftsvern i livsviktige bedrifter

(upaginert)

Lnr. 22/1944

Lov om utsettelse med innbetalingen av skatter for

(upaginert)

Lnr. 23/1944

Midlertidig lov om tillegg til lovgivningen om ode

(upaginert)

Lnr. 24/1944

Lov om innlemmelse av ladestedet Sogndal i Sokndal

(upaginert)

Lnr. 25/1944

Lov om Krigsskadefondet for mineraloljeprodukter

(upaginert)

Lnr. 26/1944

Lov om sikring av landets forsyning med mineralolj

(upaginert)

Lnr. 27/1944

Lov om avståing av retten til å gi ut lærebøker ti

(upaginert)

Lnr. 28/1944

Lov om endring i lov om utbetaling av visse tilleg

(upaginert)

Lnr. 29/1944

Lov om endring i forordning om kontroll med gjeste

(upaginert)

Lnr. 30/1944

Lov om forsikringsselskapers ansvar for livsforsik

(upaginert)

Lnr. 31/1944

Lov om endring i lov av 5. mars 1942 om ekspropria

(upaginert)

Lnr. 32/1944

Lov om midlertidige endringer i lov om alderstrygd

(upaginert)

Lnr. 33/1944

Lov om endring i lov om syketrygd av 6. juni 1930

(upaginert)

Lnr. 34/1944

Lov om rettergangsmåten i straffesaker for Arbeids

(upaginert)

Lnr. 35/1944

Lov om midlertidig tillegg til skattelovenes beste

(upaginert)

Lnr. 36/1944

Lov om endring i lov om utførselsavgift av fiskehe

(upaginert)

Lnr. 37/1944

Lov om endring i lov om postvesenet av 8.juni 1928

(upaginert)

Lnr. 38/1944

Lov om avståing av telefonsamband

(upaginert)

Lnr. 39/1944

Lov om instituttet for yrkesrettleiing

(upaginert)

Lnr. 40/1944

Lov om skattefrihet for gaver til de skadelidte ve

(upaginert)

Lnr. 41/1944

Lov om tillegg til midlertidig lov av 21.desember

(upaginert)

Lnr. 42/1944

Lov om endring i forordning am gjenreisingsarbeide

(upaginert)

Lnr. 43/1944

Lov om endring i forordning av 22. mars 1941 om vi

(upaginert)

Lnr. 44/1944

Lov om tvangsavståing av eiendommmen Enhuus i Kråk

(upaginert)

Lnr. 45/1944

Lov om 17. mai som virkedag

(upaginert)

Lnr. 46/1944

Lov nr. 4 om gjennomføring av loven om alminnelig

(upaginert)

Lnr. 47/1944

Lov om endring i den militære straffelov

(upaginert)

Lnr. 48/1944

Lov om endring i midlertidig lov om tiltak til opp

(upaginert)

Lnr. 49/1944

Lov om tillegg til lov av 3.april 1944 om midlerti

(upaginert)

Lnr. 50/1944

Lov om adgang for kommunene til å likne ut en till

(upaginert)

Lnr. 51/1944

Lov om oppslag av plakater

(upaginert)

Lnr. 52/1944

Midlertidig lov om tillegg til lov om offentlige t

(upaginert)

Lnr. 53/1944

Lov om endring av enkelte bestemmelser i lov av 22

(upaginert)

Lnr. 54/1944

Lov om endring i lov om arbeidervern av 19.juni 19

(upaginert)

Lnr. 55/1944

Lov om endring i lov om sild- og brislingsfiskerie

(upaginert)

Lnr. 56/1944

Lov om lægeundersøkelse av skipsmannskaper

(upaginert)

Lnr. 57/1944

Lov om film

(upaginert)

Lnr. 58/1944

Lov om midlertidig tillegg til skattelovene av 18.

(upaginert)

Lnr. 59/1944

Lov om styret i landsdeler som avskjæres fra forbi

(upaginert)

Lnr. 60/1944

Lov om rottebekjempelse

(upaginert)

Lnr. 61/1944

Lov om bekjempelse av kjønnssykdommer m.v.

(upaginert)

Lnr. 62/1944

Lov om brigde i lov om motorvogner frå 20.februar

(upaginert)

Lnr. 63/1944

Lov om opphevelse av lov om rederyrket av 19.mars

(upaginert)

Lnr. 64/1944

Lov om endring i lov om høgre almenskoler av 10.ma

(upaginert)

Lnr. 65/1944

Lov om utvidelse av kjøpstaden Arendals grenser

(upaginert)

Lnr. 66/1944

Lov om midlertidig tillegg til lov om inngåelse og

(upaginert)

Lnr. 67/1944

Lov om endring i forordning om håndhevelsen av pri

(upaginert)

Lnr. 68/1944

Lov om endring i forordning om straff for svarthan

(upaginert)

Lnr. 69/1944

Lov om endring i lov om midlertidig tillegg til st

(upaginert)

Lnr. 70/1944

Lov om veddemål i idrettskamper

(upaginert)

Lnr. 71/1944

Lov om krisebidrag fra kommune til staten i budsje

(upaginert)

Lnr. 72/1944

Lov om endring i lov om syketrygd

(upaginert)

Lnr. 73/1944

Lov om ansettelse av lensmenn

(upaginert)

Lnr. 74/1944

Lov om endring i lov om Universitetet i Oslo av 9.

(upaginert)

Lnr. 75/1944

Midlertidig lov om tillegg til brennevintilvirknin

(upaginert)

Lnr. 76/1944

Midlertidig lov om endring i forordning om arbeids

(upaginert)

Lnr. 77/1944

Lov om opprettelse av Jondalen herred

(upaginert)

Lnr. 78/1944

Lov om forlenget gyldighet av lov av 15.oktober 19

(upaginert)

Lnr. 79/1944

Lov om endring i forordning om arbeidsformidling a

(upaginert)

Lnr. 80/1944

Lov om Det offentlige lysingsblad

(upaginert)

Lnr. 81/1944

Lov om tillegg til midlertidig lov av 21.september

(upaginert)

Lnr. 82/1944

Midlertidig lov om regulering av produksjon og for

(upaginert)

Lnr. 83/1944

Lov om lærereksamener ved Universitetet i Oslo

(upaginert)

Lnr. 84/1944

Lov om midlertidig endring i lov om alderstrygd av

(upaginert)

Lnr. 85/1944

Midlertidig lov om tillegg til lov om husleie av 1

(upaginert)

Lnr. 86/1944

Lov om fylkesmenn

(upaginert)

Lnr. 87/1944

Lov om gjennomføring av normaltid vinteren 1944/45

(upaginert)

Lnr. 88/1944

Lov om endring i forordning om disiplinær- og poli

(upaginert)

Lnr. 89/1944

Lov om endring i lov om fengselsvesenet

(upaginert)

Lnr. 90/1944

Lov om endring i lov av 12.auagust 1943 om bøter f

(upaginert)

Lnr. 91/1944

Lov om oppnevning av forliksmenn, domsmenn, skjønn

(upaginert)

Lnr. 92/1944

Lov om endring i forordning om håndhevelsen av ras

(upaginert)

Lnr. 93/1944

Lov om endring i lov om personnavn

(upaginert)

Lnr. 94/1944

Lov om visse tiltak til avbøting av krigsskade m.v

(upaginert)

Lnr. 95/1944

Lov om Norges Næringssamband

(upaginert)

Lnr. 96/1944

Lov om regulering av godstransport med hest

(upaginert)

Lnr. 97/1944

Lov om endring av lov av 2. august 1944 om opprett

(upaginert)

Lnr. 98/1944

Lov om adgang for visse embets- og tjenestemenn ti

(upaginert)

Lnr. 99/1944

Midlertidig lov om fells kommunale organer for kjø

(upaginert)

Lnr. 100/1944

Midlertidig lov om tiltak for øke produksjonen av

(upaginert)

Lnr. 101/1944

Lov om brigde i lov om motorvogner

(upaginert)

Lnr. 102/1944

Lov om forlengelse av tjenstehøve i jordbruket hau

(upaginert)

Lnr. 103/1944

Midlertidig lov om særskilte fullmakter i krigstid

(upaginert)

Lnr. 104/1944

Midlertidig lov om forlenget gyldighet av midlerti

(upaginert)

Lnr. 105/1944

Midlertidig lov om fylkesførere

(upaginert)

Lnr. 106/1944

Lov om Bededag 1944 som virkedag

(upaginert)

Lnr. 107/1944

Midlertidig lov om bakteriologisk virksomhet

(upaginert)

Lnr. 108/1944

Lov om endring av lov av 9.april 1942 om tillegg t

(upaginert)

Lnr. 109/1944

Lov om endring av lov om syke- og ulykkestrygd for

(upaginert)

Lnr. 110/1944

Midlertidig lov om adgang for Politidepartementet

(upaginert)

Lnr. 111/1944

Lov om endring i lov om lotterier m.v.

(upaginert)

Lnr. 112/1944

Lov om midlertidig tillegg til skattelovene av 18.

(upaginert)

Lnr. 113/1944

Lov om særskilt skatt til staten på inntektsstigni

(upaginert)

Lnr. 114/1944

Lov om endringer i lov om bygningsvesenet av 22.fe

(upaginert)

Lnr. 115/1944

Lov om fritakelse for kulturavgiftav ved som hogge

(upaginert)

Lnr. 116/1944

Midlertidig lov om visse bestemmelser ved evakueri

(upaginert)

Lnr. 117/1944

Lov om endring i lov om ffrakjenning av norsk stas

(upaginert)

Lnr. 118/1944

Lov om endring i lov om inndraging av formue som t

(upaginert)

Lnr. 119/1944

Lov om endring i lov om utgivelse av trykt skrift

(upaginert)

Lnr. 120/1944

Lov om avgift ved salg av gummimaterialer

(upaginert)

Lnr. 121/1944

Lov om endring i lov om avgift til statskassen ved

(upaginert)

Lnr. 122/1944

Lov om endring i lov om avståelse av ved, torv og

(upaginert)

Lnr. 123/1944

Lov om endring i løsgjengerloven

(upaginert)

Lnr. 124/1944

Midlertidig lov om erstatning for visse dødsfall o

(upaginert)

Lnr. 125/1944

Lov om endringer i lov om metrisk mål og vekt av 1

(upaginert)

Lnr. 126/1944

Lov om barnetilskott til visse arbeidstakere

(upaginert)

Lnr. 127/1944

Lov om endringer i og tillegg til skattelov for by

(upaginert)

Lnr. 128/1944

Lov om endringer i og tillegg til skattelov for la

(upaginert)

Lnr. 129/1944

Lov om forandring i lov av 24.januar 1936 om beska

(upaginert)

Lnr. 130/1944

Lov om Postsparebanken

(upaginert)

Lnr. 131/1944

Midlertidig lov om panthaveres fortrinnsrett i reg

(upaginert)

Lnr. 132/1944

Lov om tillegg til konsesjonslovgivningen

(upaginert)

Lnr. 133/1944

Lov om endringer i kirkelovgivningen m.v.

(upaginert)

Lnr. 134/1944

Lov om forandring i anordning om prisregulering av

(upaginert)

Lnr. 135/1944

Midlertidig lov om tilatelse til å bruke brennevin

(upaginert)

Lnr. 136/1944

Lov om tillegg til kommunelovene av 10.juni 1938

(upaginert)

Lnr. 137/1944

Lov om utskriving av riksskatt for budsjett-termin

(upaginert)

Lnr. 138/1944

Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov om a

(10)

Lnr. 139/1944

Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov av 1

(14)