Skannet arkivmateriale

NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm), Protokoll , 1945


Tittelside

(mangler)

Lnr. 1/1945

Lov om endring i lov om alderstrygd av 16.juli 193

(mangler)

Lnr. 2/1945

Lov om endring i selskapslovgivningen

(mangler)

Lnr. 3/1945

Lov om sikringstiltak overfor personer som fremmer

(mangler)

Lnr. 4/1945

Lov om endring i lov om omsetning av pelsdyrskinn

(mangler)

Lnr. 5/1945

Lov om tillegg til lov om fangst av hval av 16. ju

(mangler)

Lnr. 6/1945

Lov om tillegg til lov om metrisk mål og vekt av 1

(mangler)

Lnr. 7/1945

Midlertidig lov om tillegg til lov angående skreif

(mangler)

Lnr. 8/1945

Lov om endring i lov om domstolene av 13. august 1

(mangler)

Lnr. 9/1945

Lov om endring i forordning om endringer i sakføre

(mangler)

Lnr. 10/1945

Lov om endringer i selskapslovgivningen

(mangler)

Lnr. 11/1945

Lov om endring i lov om vidners og sakkyndiges god

(mangler)

Lnr. 12/1945

Lov om endring i lov om betaling for offentlige fo

(mangler)

Lnr. 13/1945

Lov om endring i lov om rettergangsmåten i straffe

(mangler)

Lnr. 14/1945

Lov om endringer i forordning av 15. november 1940

(mangler)

Lnr. 15/1945

Midlertidig lov om ransaking for å hindre ulovlig

(mangler)

Lnr. 16/1945

Midlertidig lov om visse bestemmelser om tilsettin

(mangler)

Lnr. 17/1945

Lov om endring i trustloven

(mangler)

Lnr. 18/1945

Lov om midlertidig tillegg til bestemmelsene om fo

(mangler)

Lnr. 20/1945

Lov om rett til å brukete tittelen ingeniør

(mangler)

Lnr. 19/1945

Lov om endring i lov om Teknisk Nødhjelp av 13. ma

(mangler)

Lnr. 21/1945

Midlertidig lov om visse bestemmelser om sparebank

(mangler)

Lnr. 22/1945

Lov om forlengelse av de midl. lover om gjeldsordn

(mangler)

Lnr. 23/1945

Lov om endring i lov om ekspropriasjon av fast eie

(mangler)

Lnr. 24/1945

Lov om brevskoler

(mangler)

Lnr. 25/1945

Lov inneholdende visse særregler for breskatningen

(mangler)

Lnr. 26/1945

Lov om endring i lov om alderstrygd av 16. juli 19

(mangler)

Lnr. 27/1945

Lov om opphevelse av lov om medlemsskap i Norsk pr

(mangler)

Lnr. 28/1945

Lov om plikt til å avstå motorkjøretøyer, mineralo

(mangler)

Lnr. 29/1945

Midlertidig lov om plikt for tjenestemenn ved poli

(mangler)

Lnr. 30/1945

Lov om midl. endring av den ukentlige fredningstid

(mangler)

Lnr. 31/1945

Lov om endring i syketrygdloven

(mangler)

Lnr. 32/1945

Midlertidig lov til forordning om lønnsregulering

(mangler)

Lnr. 33/1945

Midlertidig lov om tillegg til forordning om lønns

(mangler)

Lnr. 35/1945

Lov om endringer i lov om rett for kommuner til å

(mangler)

Lnr. 36/1945

Lov om midl. tillegg til skattelovens bestemmelser

(mangler)

Lnr. 37/1945

Lov om at 1. mai 1945 skal være vanlig virkedag

(mangler)

Lnr. 38/1945

Lov om tillegg til vegloven

(mangler)

Lnr. 39/1945

Lov om tillegg til lov om militære rekvisisjoner i

(mangler)

Lnr. 40/1945

Lov om endring i lov om utførelsen av de offentlig

(mangler)

Lnr. 41/1945

Lov om endring i lov om lægers rettigheter og plik

(mangler)

Lnr. 42/1945

Lov om endring i lov om sivil tjeneste m.v. for læ

(mangler)

Lnr. 43/1945

Lov om endring i lov om jordmødre av 19. des. 1898

(mangler)

Lnr. 44/1945

Lov om endring i lov om sykegymnaster og massører

(mangler)

0

(mangler)

Vedtak, Lnr. 5/1945

Regler for flytningsgodtgjørelsen til offentlige t

(mangler)

Vedtak, Lnr. 7/1945

Fullmakt for Politidep. til å opprettholde den off

(mangler)

Vedtak, Lnr. 9b/1945

Bestyrelsen av Finans- og tolldep. under ledighete

(mangler)

Vedtak, Lnr. 10/1945

Revisjon av industriarbeidertrygdens premiesatser

(mangler)

Vedtak, Lnr. 11/1945

regler for off. tjenestemenns skyss- og kostgodtgj

(mangler)

Vedtak, Lnr. 12/1945

Innlemming i Statens Pensjonskasse av en rekke nye

(mangler)

Vedtak, Lnr. 13/1945

Skatt av inngangspenger av forestillinger og framv

(mangler)

Vedtak, Lnr. 15/1945

Fredning av ei stor bjørk i Granvin herad, Hordala

(mangler)

Vedtak, Lnr. 22/1945

Oppkreving av gebyrer til statskasssen for besikte

(mangler)

Vedtak, Lnr. 23/1945

Nytt reglement for Rikstrygdeverket

(mangler)

Vedtak, Lnr. 25/1945

Innlemming i Statens Pensjonskasse av stillingen s

(mangler)

Vedtak, Lnr. 24/1945

Endring i gjeldende bestemmelser om lovlig gjerde

(mangler)

Vedtak, Lnr. 28/1945

Fredning av dyre-, fugle- og plantelivet på Hamran

(mangler)

Vedtak, Lnr. 27/1945

Endring av § 6 i statuttene for Opplæringsfondet f

(mangler)

Vedtak, Lnr. 32/1945

Avgift til aldersfondet og krigspensjoneringsfonde

(mangler)

Statutter for opprettelsen av Arbeidernes Sosialfo

(mangler)

Vedtak

Bemyndigelse til å utføre militære rekvisisjoner i

(mangler)

Vedtak, Lnr. 37/1945

Lån av statsmidler til Norges Næringssamband

(mangler)

Vedtak utenfor statsråd 1945

Nr. 2-26

(mangler)