Skannet arkivmateriale

Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Landssviksak D29 Vidkun Quisling, stykke 7, 1931 - 1945


Utskrift av Eidsivating lagstol

Landssvikavdelingens domsprotokoll

(2)

Høyesteretts kjennelse med tiltalebeslutningen

(50)

Om anvendelsen av inndragningsbestemmelsen

(80)

Diverse korrespondanse

Særlig til og fra politifullmektig Østmoe

(85)

Diverse vedrørende anke til Høyesterett

(166)

Diverse korrepondanse

Særlig Bergh-Schjødt

(216)