Skannet skiftemateriale

Om tjenesten

Digitalarkivets tjeneste "Skannet skiftemateriale" tilbyr navigering i og fremvisning av det skannede skiftematerialet. Det er mikrofilmet skiftemateriale som er skannet, men tjenesten vil senere bli utvidet med skiftemateriale som må skannes fra originalene.

Riksarkivet har skannet mikrofilmene, mens indekseringen av bildene er gjort i samarbeid mellom Riksarkivet og statsarkivene. Under indekseringen knyttes katalogdata, sidetype og sidetall til hvert enkelt bilde.

  • Indekseringen gjør det mulig å bla i de skannede bildene.

  • Skillet mellom sidetyper gjør det mulig å opprette lenker rett til skifteprotokollenes registersider, der slike finnes.

  • Sidetallsindekseringen åpner for at en kan gå rett til en bestemt side i protokollen, dersom en kjenner sidetallet til det skiftet en er interessert i.

Tjenesten gir også mulighet for å utnytte de søkbare skifteregistrene i Digitalarkivet. Skifteprotokoller som er med i søkbare registre, har lenker til disse registrene. Motsatt vei er det lenker fra hver skifteforretning (person) i registret til den aktuelle siden i skifteprotokollen.

Det er ikke mulig å søke i teksten på de skannede sidene.

Riksarkivets mikrofilmer av skiftemateriale omfatter sivil, geistlig og militær skifteforvaltning fra midten av 1600-tallet og til et stykke ut på 1800-tallet. Sluttåret for det mikrofilmede materialet varierer fra distrikt til distrikt, men det er relativt lite skiftemateriale yngre enn 1850 som er mikrofilmet.

Da dødsfallsmeldinger kan betraktes som et første steg på veien mot skiftebehandling, er dødsfallsprotokoller inkludert i tjenesten. Foreløpig er kun Østfold, Akershus, Oslo og Bergen dekket. Da opplysninger om adopsjon forekommer i dette materialet, kan ikke dødsfallsprotokoller fra 1935 eller senere vises. Yngre register til dødsfallsprotokoller er derimot publisert, så langt slike har vært mikrofilmet.

Tjenesten tilbyr i overkant av 2700 kilder med skiftemateriale (i hovedsak protokoller). Til sammen blir dette ca. én million bilder.

Det arbeides med å supplere tjenesten med registre til skifteprotokoller som mangler slike. I tillegg arbeides det med å overføre registre til søkbar form, først og fremst de som er maskinskrevne og kan OCR-leses. Digitalarkivet tar gjerne i mot skifteregistre fra brukerne, men fortrinnsvis registre til hele protokoller. Registrene må ha protokoll- og sidehenvisninger.

Det planlegges også etter hvert å skanne statsarkivenes skifteregisterkort og integrere disse i tjenesten.

Under indekseringen av skiftematerialet er det avdekket at enkelte sider mangler på mikrofilmene. I tillegg er kvaliteten på gjengivelsen i enkelte tilfeller ikke god. En oversikt over hvilke sider dette gjelder, vil bli satt opp. Brukere som oppdager sider som mangler eller har dårlig gjengivelse, kan gi melding om dette i "Forum for skanna skiftemateriale". Du kommer dit via lenken "Tilbakemeldinger" til venstre. Etter hvert vil vi skanne og legge ut sider som mangler, og reskanne sider som har for dårlig kvalitet.

Den eldste skifteprotokollen er Aker sorenskriveris skifteprotokoll nr. 1, tett fulgt av Namdal sorenskriveris skifteprotokoll nr. 1. Begge starter høsten 1656. Først henimot 1700 har vi bevart skifteprotokoller fra de fleste sorenskriveriene og byfogdembetene, men også senere finnes det hull i rekkene av skifteprotokoller.

Til å begynne med ble alle sider ved skiftebehandlingen ført i én og samme protokoll. På 1800-tallet begynte en derimot med separate protokoller for skifteregistrering, skifterettsforhandling og skifteutlodning. Fra midten av 1800-tallet begynte en også å føre skiftelister.

Les mer om skifter.