• ISAD(G)
    brukes til å beskrive arkiver i et arkivdepot – papirbaserte og elektroniske. Standarden er utarbeidet av den internasjonale arkivorganisasjonen ICA. Den ligger til grunn for verktøyet ASTA, som danner grunnlaget for Felleskatalogen på Internett
  • OAIS
    er en ISO-standard for arkiv (ISO 14721). Den spesifiserer hvordan arkivobjekter skal bevares i autonome og selvdokumenterende arkivpakker. Den definerer også funksjoner og prosesser for å oppretteholde arkivobjektenes lesbarhet og autentisitet i et arkivdepot. OAIS er rammen for arkivpakkestrukturen i DIAS. Den ligger også til grunn for organiseringen av Arkivverkets digitale depot, og danner basis for avleveringsformatet i Noark-5.
  • ADDML
    brukes for å beskrive poststrukturerte datafiler (tabelluttrekk) på teknisk detaljnivå. Standarden er i de senere år utvidet med muligheter for kontekstuell beskrivelse, men fortsatt primært beregnet på teknisk beskrivelse. Standarden er egenutviklet av Arkivverket. Den brukes også av det svenske Riksarkivet, og inngår i DIAS.
  • METS
    spesifiserer de overordnede elementene i en OAIS-basert arkivpakke: organisering, struktur og innholdsoversikt. Arkivpakkens administrative metadata (i PREMIS/ADDML) og beskrivende metadata (i EAD/EAC) kan tilknyttes METS som ”plug-ins”, enten innkapslet i METS eller som utenforliggende objekter som METS refererer til (eventuelt begge deler). DIAS-prosjektet har tilpasset en egen norsk versjon av METS for statlige og kommunale arkivdepoter: DIAS-METS.
  • PREMIS
    spesifiserer bevaringsmetadata i en arkivpakke. Den dokumenterer hendelsene og håndteringshistorikken gjennom arkivpakkens livssyklus fra og med mottak i arkivdepot. DIAS-prosjektet har tilpasset en egen norsk versjon av PREMIS for statlige og kommunale arkivdepoter: DIAS-PREMIS
  • EAD
    brukes til å beskrive objekter (logisk) som arkivmateriale. EAD kan betraktes som et utvekslingsformat for ISAD(G), men omfatter flere elementer i tillegg. EAD inngår i DIAS, og brukes uten egne norske tilpasninger.  
  • EAC-CPF
    brukes for å beskrive arkivskapere og andre aktører med tilknytning til arkivobjekter, og supplerer EAD. EAC-CPF inngår i DIAS, og brukes uten egne norske tilpasninger. 
  • info
    Avleveringsbestemmelsene (Riksarkivarens forskrift, kap. VIII) krever at det skal følge med en fil med overordnet informasjon ved avlevering/deponering. Denne filen har hittil hatt navnet INFO.TXT, men vil ved neste revisjon av bestemmelsene bli en xml-fil med betegnelsen info.xml. Strukturen i denne filen er foreløpig bare spesifisert i et utkast.