Sammen besitter vi kunnskap om Norges kulturhistoriske materiale og kulturminner, fra dokumenter og brev til store bygg, i både privat og offentlig eie. I tillegg har vi en representant fra Finans Norge, som finansierer RVR-tjenesten i Norge. (RVR=restverdiredning) 

Vårt mål er å bidra til bevaring av nasjonale, regionale og lokale kunst og kulturhistoriske verdier ved krisehendelser. 

For å oppnå dette målet må kompetansen og bevisstheten rundt krisehåndtering for kulturhistorisk materiale økes, både hos redningsvesen, forsikringsselskaper og hos forvaltere og eiere. FORK skal ha en koordinerende og initierende funksjon på nasjonalt nivå, der endringene skal skje på regionalt og lokalt nivå. Forumet vil bidra med kunnskap og nettverksbygging. Vi skal fremme viktigheten av en strategisk og bevisst tilnærming til feltet, og jobbe for at de nødvendige støttefunksjonene er på plass i alle deler av landet. Vi ønsker blant annet å synliggjøre konservatorprofesjonen, samt styrke dennes rolle i en krisesituasjon. 

Dette ønsker vi å oppnå gjennom å arrangere seminarer, kurs og møter for forvaltere av kulturhistorisk materiale. Konkrete tiltak vil være å: 

  •  fremme regionalt samarbeid mellom ulike institusjoner som forvalter kunst- og kulturhistoriske verdier og det lokale brannvesen. 
  •  avdekke mangler og behov i dagens rutiner og tjenester, gjennom informasjonsinnhenting fra eiere som har erfart kriser. 
  •  definere kompetansebehov hos forsikringsselskaper, forvaltere og redningstjeneste. 
  •  oppdatere RVR’s kontaktliste for konserveringskompetanse i hele landet. 
  •  undersøke muligheten for å arrangere felles praktisk kurs for redningstjeneste, konservatorer og forvaltere av kulturhistorisk materiale. 

Kriseberedskap og restverdiredning


En krise kan defineres som en hendelse som krever umiddelbar respons. Mange assosierer ordet krise med store hendelser som brann, ras og storflom, men det kan også være mindre hendelser som hærverk, tyveri eller kollaps i tekniske installasjoner i et bygg. 

Kulturhistorisk materiale som arkiv kan bli utsatt for kriser på lik linje med gjenstander og bygninger. 

Under en krise har redningstjenesten fokus på å unngå tap av menneskeliv, og skader på økonomiske verdier. FORK jobber for å bedre beredskapen for kulturhistorisk materiale og kulturminner der verdiene defineres på helt andre måter enn gjennom økonomisk markedsverdi. 

Ved skader og tap av kulturhistorisk materiale mister man uerstattelige verdier. De kan ikke måles i penger, og de kan ikke skaffes tilveie på nytt.

Kontaktperson hos Riksarkivet/Arkivverket for FORK er Kristin Ramsholt, tlf. 22 02 27 21/ 99 70 79 41