SAMDOK ble etablert høsten 2013 som Riksarkivarens satsing for å følge opp Stortingsmelding om arkiv (2012-2013). Meldingen beskrev den norske arkivsektoren og de enorme utfordringene som ligger der. Riksarkivarens rolle som koordinator for det nasjonale arbeidet ble understreket.

Arkivmeldingen pekte spesielt på utfordringer innenfor tre områder:

  • de arkivfaglige konsekvensene av et stadig mer digitaliserte samfunn
  • det store avleveringsetterslepet i kommunal sektor
  • den lave andelen privatarkiver i arkivdepotenes samlede nasjonale hukommelse

På denne bakgrunn ble det opprettet tre prosjekter under SAMDOK-paraplyen:

  • Arkiv i E-forvaltning
  • Kommunale arkiv
  • Privatarkiv

[se underliggende sider om prosjektene.]

Prosjektene valgte selv sine prioriterte oppgaver som ble forelagt Riksarkivaren for godkjenning i januar 2014.

Pr 31/12 leverte gruppene rapporter som oppsummerte arbeidet det første året og anbefalte videre tiltak. Samtidig foreslo de nye oppgaver for arbeidsåret 2015.

Formalisering fra 2015

I mars 2015 ble det avholdt et partnermøte for evaluering av pilotfasen 2013-2014. På bakgrunn av innspill i møtet vedtok Arkivverkets ledergruppe å videreføre SAMDOK som et treårig, formalisert prosjekt, Samdok 2015-2017, med Riksarkivaren som prosjekteier og en prosjektleder på full tid.

SAMDOK 2015-2017 er videreføring av et arbeid som har vist seg svært hensiktsmessig, både som arbeidsform og som arena for samarbeid og dialog. Den eksisterende prosjekt-strukturen ble beholdt, men i en mer formell struktur for å sikre bedre informasjonsflyt, forankring og rolledeling, forutsigbarhet og helhetlig fokus i arbeidet, slik partnermøtet etterlyste. 

Et viktig grep var etablering av en styringsgruppe hvor partnerne er representert. Ved å forsterke det formelle båndet mellom partnere og Arkivverket i prosjektet, kan arbeidet spisses bedre og ressursene brukes mer effektivt. Styringsgruppen har en rådgivende funksjon. En sentral oppgave er å styrke helhets-perspektivet i SAMDOK.