Arkivverket skal bruke “eit breitt spekter av verkemiddel i ein målretta aktivitet for at arkivarbeidet i kommunar og fylkeskommunar skal oppfylle reglane i arkivlova og arkivforskriftene”.

Arbeidet skal også her skje i nært samarbeid med relevante arkivfaglige miljøer og institusjoner. Arkivverket vil samarbeide tett med Norsk Arkivråd, KS, LLP, Kulturrådet, KAI-miljøene, KDRS og selvsagt kommunene og deres underliggende enheter i forskjellige spørsmål. KUD vil fastsette klarere resultatkrav i styringsdialogen med Riksarkivet.

På flere områder er det allerede etablert samarbeid. Flere av disse prosjektene er etablert med støtte fra utviklingsmidlene fra Kulturrådet:

DIAS

Prosjekt for å definere en felles og omforent pakkestruktur for bevaring av digitalt arkivmateriale, med utgangspunkt i OAIS-standarden. Deltakere fra KAI-miljøet og KDRS.

BETTY

Prosjekt for å etablere et fagsystem for oppfølging av arkivdanning, samt oppfølging av digitalt skapte arkiv som skal bevares for ettertiden. Deltakere fra KAI-miljøet og KDRS.

BK OFFSEK

Prosjekt for å utarbeide nye bevarings- og kassasjonsregler for offentlig sektor. Reglene er utarbeidet, høringsrunden ferdig, og og etterarbeid pågår. Deltakere fra kommuner og KAI-miljøet.

KS arkivgruppe

Samarbeidsorgan internt i KS hvor kommuner og KAI-miljøet er representert. Norsk Arkivråd og Riksarkivet sitter som observatører i organet.

Ny metodikk

Prosjektet skal revurdere metodegrunnlaget for bevaring (overføring) og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt arkivmateriale. Deltakere fra KAI-miljøet og KDRS. Tilknyttet DIAS.

NOARK

Prosjekt for å etablere en ny versjon av norsk arkivstandard. Prosjektet og samarbeidet er avsluttet, men vil bli tatt opp igjen når Noark 6 skal utarbeides. Deltakere fra KAI-miljøet og KS.

Anna Malmø-Lund er tilsatt for å lede arbeidet med kommunale arkiver i SAMDOK. Det er nedsatt en bredt sammensatt delprosjektgruppe som gir retning til arbeidet.