Arkivmeldingen understreker at målet for arkivpolitikken er en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder.

Meldingen påpeker allikevel at privat sektor er klart underrepresentert i forhold til de to andre. Riksarkivaren er på dette området tildelt to konkrete oppgaver:

  • Konkretisere nivået for bevaring av privatarkiv i Norge, dvs. avklare hva som skal til for at arkiv fra privat sektor skal være tilfredsstillende representert i en helhetlig samfunnsdokumentasjon (side 110)
  • På grunnlag av dette arbeidet utarbeide en ny strategi for privatarkivarbeidet i Norge (side 87)

Begge deler skal skje i et nært samspill med andre aktører på området.

Ellen Røsjø er tilsatt for å lede arbeidet med privatarkiver i SAMDOK. Det er nedsatt en bredt sammensatt delprosjektgruppe som gir retning til arbeidet.