Målgruppen er offentlig og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvalting og arkiv. Det presiseres at statsforvaltningen og Arkivverket ikke kan søke prosjektmidler som forvaltes av Riksarkivaren. Det vi si at statlig forvaltning som hovedregel ikke kan være prosjekteiere og tilskuddsmottakere; men kan være samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter. Museer er ikke målgruppe for støtte fra Riksarkivaren, men disse kan søke Norsk kulturråd om støtte til arkivtiltak.

Prosjekter som får støtte skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige diskusjoner og engasjement. Gjennom informasjon og publikasjoner skal deltakerne i fellesskap bidra til kunnskapsutvikling- og utveksling, og bidra til at resultatene kommer arkivsektoren til gode. Erfaringsoverføring er et hovedmål. Prosjekter som styrker samarbeid og samhandling på arkivområdet mellom stat, fylkeskommune og kommune, og mellom private arkivskapere (bedrifter, organisasjoner, privatpersoner) og arkivinstitusjoner og organisasjoner, vil ha prioritet.

Det er en styrke om søkerne kan dokumentere en vesentlig egenfinansiering. Det gis ikke tilskudd til ordinære drifts- og kjerneoppgaver.

Det kan søkes om prosjekter med varighet inntil tre år. For flerårige søknader kan Riksarkivaren gi tilsagn om tilskudd for hele perioden, uten ny søknad hvert år. Gjennomføring av programmet og tilskudd skjer med forbehold om Kulturdepartementets videre fordeling av spillemidler til kulturformål, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen. 

Riksarkivaren inviterte i 2016 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak innenfor et program med tre innsatsområder: kommunale arkiv, privatarkiv og arkiv i digital forvaltning. Disse tre innsatsområdene i programmet må sees i sammenheng. Det er mulig, og vil ofte være hensiktsmessig, å kombinere innsatsområder. Søknadsprosessen er nå avsluttet og tildelingene er klare.

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Bjørn Bering, tlf. 970 79 463, epost bjbe@arkivverket.no eller fungerende avdelingsdirektør Vilde Ronge, tlf. 407 24 718 , epost: vilron@arkivverket.no dersom du har noen spørsmål. Spørsmål kan også sendes til adressen arkivutvikling@arkivverket.no