Bergen Skytterlag

Bergen Skytterlag

Den 23.11.2011 fyller Bergen Skytterlag 150 år. I den anledning spurte styret i Bergen Skytterlag om vi kunne påta oss oppgaven med å skrive om de 150 årene som er gått. Å vente 150 år før lagets historie skal nedtegnes er ikke ideelt. Etter 50-100 år ville oppgaven vært adskillig enklere. Det ville fortsatt vært gjenlevende medlemmer som kunne fortelle om de viktige årene etter århundreskiftet, og disse ville kanskje endog ha kjent lagets opprinnelige medlemmer. Nå når det er gått 150 år er det ingen gjenlevende medlemmer i laget som kan fortelle oss noe om tiden før 1960.

Normalt vil lagets møtebøker og årsberetninger gi mye informasjon om lagets drift. Etter å ha gjennomgått lagets arkiver samt samlagets arkiv fant vi møtebøkene fra 1911 og frem til i dag, men møtebøkene fra 1861 – 1910 var ikke å oppdrive. Dette er litt merkelig for i 1985 ble Bergen Skyttersamlags 100 års historie utgitt. Der fremgår det at Bergen Skytterlags første møtebøker har vært brukt som kilder for beretningen.

Vi har heller ikke funnet noen årsberetninger før 1923, og selv etter 1923 har vi heller ikke alle årsberetningene. Det er tydelig at man var klar over manglene i arkivet, for i 1949 ble årsberetningen trykket i et eget hefte. Som formannen D. Martens Nielsen skrev; ” Da lagets arkiv hittil ikke har vært så samlet og oversiktlig som en kunne ønske det, vil det for fremtiden være av stor betydning å ha en oversiktlig og fyldig årsberetning som kan tjene som et oppslagsverk”. Det ble imidlertid kun med denne ene trykte årsberetningen. Og det var ikke før i 1972 at årsberetningene ble limt inn i møtebøkene, og fra det tidspunktet av har vi derfor en fullstendig oversikt.

I forbindelse med lagets 100 års jubileumsstevne i 1961 ble det utgitt et programhefte som forteller litt om de første 100 årene, men det er kun tale om 3 sider.Vi fryktet til å begynne med at det derfor kunne bli knapt med stoff til en beretning på 55-60 sider, men det viste seg etter hvert at stoff tilgangen langt overskred de rammene vi hadde tilgjengelig i trykt form, derfor presenteres stoffet i tillegg her på nett.

I tillegg til lagets møtebøker og årsberetninger har vi benyttet Bergen Skyttersamlags 100 års beretning samt Per Jorsets Norske Skytterkonger. I tillegg vil vi takke følgende for nyttige bidrag;

Olav Øgård Steinar Carlsson, Martin Andersen, Ragnar Lilletvedt, Mary Sunde, Jostein Hausberg, Ranveig Gabrielsen, Magne Søilen, Henning Sjøsæther, Jan Magne Helland, Dag Frediksen, Hallvard Tveranger, Trygve Mo Jan Stones, Ole Johan Sandven, Magne Strømme og Cecilie Martens-Nielsen.

Vi ber om at leserne av denne beretningen tar kontakt hvis de finner opplysninger som ikke stemmer, eller har supplerende opplysninger. For redaksjons-komitén:Yngve Nedrebø og Geir Inge Nedrebø.