Sønneva Hallvardsdtr Eri (1852-??) fekk skøyte på husa i 1930, og står som eigar til sonen Jens Jensen Eri (1886-1954) tok over husa i 1946. ”Sønneva Eris hus” vart freda 27. februar 1964.

Ved lov av 19. august 1845 vart det bestemt at lensmennene skulle stå for branntakstforretningar på landsbygda, der dei som ville forsikre husa sine, kunne melde seg inn i Noregs Brannkasse. I dei norske byane hadde ein alt frå 1765 ikkje berre hatt høve til det, men vore pliktige til å forsikre husa sine. 

Huset ”Husfred” var det bakar Ingebrigt Ingebrigtsen (1807-1882) frå Bergen som fekk bygd. Han var kommen til Lærdalsøyri på 1830-talet, og han bygde huset i bergensk empirestil og dreiv næringsverksemd der i nokre år. Som bergensar, der brannane råka både ofte og voldsamt, visste han at det var lurt å forsikre husa sine. Han var førstemann i Lærdal som gjekk til lensmannen for å få taksert og forsikra husa sine. 2. mai 1846 møtte lensmannen i ”Vaaningshuus staaende ved den østre Ende af Lærdalsøren paa Almendingens Grund”. Forretningen vart styrt av lensmann A. D. Raae sjølv, og med seg hadde han fire takstmenn.

Avskrift av branntakseringa

Digitalt bilete frå branntakstprotokoll for Husfred i Lærdal

Branntakseringa av Husfred i Lærdal 2. mai 1846. Side 1. Oppbevaringsstad: Statsarkivet i Bergen

Digitalt bilete frå branntakstprotokoll for Husfred i Lærdal

Branntakseringa av Husfred i Lærdal 2. mai 1846. Side 2. Oppbevaringsstad: Statsarkivet i Bergen

Bygningen befandtes at staa i en Retning frå Øst til vest, og begrændses af følgende Bygninger, cf. Paa den søndre Side af et Smidiehuus med fleire Udhuse i en Afstand af 14 Alen, i den vestre Ende af et lignende Huus i en Afstanmd af 3 ½ Alne og paa den Nordre Side forbi den almindelige Postvei af 2de Stuebygninger der ligge i en Afstand fra denne Bygning af 27 Alen og paa den østre Ende finde der ingen Bygninger men begrændses af Lerdals Exercerplads. Vaaningshuset blev opmaalt, og det befandtes at have en Længde af 15 ½ Alen og en Bredde 10 ½ det er en Toetages Bygning og har en Høide fra Murfundamentet opunder Rennen paa 8 Alen. Derefter blev Husets indvendige Dele nøiagtig befaret der befandtes at være opført af god FiriTømmer og staaer paa en solid graastensmuur og under samme er en liden Kjelder. Vaaningshuset har kun en Hovedindgang i Midten af Huset, med en liden Stue i den vestre Ende og et Sidekammer og Kjøkken med Spiskammer. I Indgangen er en solid Trappe til 2den Etage. Den 2de Etage er indrettet i enhver Henseende som den Underste, dog er den Søndre Sidevæg af Stænder og Bindingsværk med Bordpaneling, men Veggen imellem Kammerne og Stuen ere af Tømmer, ligesom de andre Tvervegger imellem Stuene Kjøkken og Gangen ligeledes ere af Tømmer. Fra Gangen paa 2den Etage gaaer en ligeledes god Trappe til 3de Etage. Denne Etage bestaar af Raustetog og her er Anledning til at indrette 2de store Værelser.

Taget paa dette Huus er tækket først med Bord, og derpaa med Pandesteen. I Hele Bygningen i underste, 2den og 3de Etage findes 20 Fag Vinduer hvoraf 3de ere muelige i 3de Etage end nu ikke ere istandkomne. I Bygningen ere indrettet til 4 varme Værelser, men endnu er kun en Kakkelovn opført. I Bygningen er en god og forsvarlig Skorsteen med dobbel pibe og 2de Ildsteder og i Stuen en god Brandmuur. Omtrent Halleparten af Bygningen bordklædt, og Huuseieren foreviste derefter en Brandstege med 12 Thrin, og 2 Baandspan og 1 Brandbe… hvilken Brandredskaber Taxationsmændene antage at være tilstrækkelige. Ovenanførte Huus blev derefter af Taxationsmændene eenstemmig taxeret for 550 Spd fem Hundrede og femti Speciedaler. Imod den af Laugrettet satte Taxt havde Reqvirenten Intet at indvende. Administrator efter at have gjort sig bekjendt med den omhandlede Taxations som og Husets Verdi, fandt at han Intet havde mod Taxten at erindre, ….

Frå Allmenningen vart eigedommen skilt ut i 1900 som gnr. 31/100, og i 1930 vart eigedommen skyldsett frå Smedstorp (gnr. 31/100), og Sønneva Eri kjøpte tomten og husa for 1800 kroner.
Skøyta er teken inn i pantebok 25 for Indre Sogn: Protokollnummer: II.B.25, Sted: Indre Sogn sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAB 
Skylddelinga står óg i pantebok 25: Protokollnummer: II.B.25, Sted: Indre Sogn sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAB 
Sjå eigedomen Husfred i panteregisteret: Protokollnummer: II.A.a.17, Sted: Indre Sogn sorenskriveri, Lærdal tinglag, Oppbevaringssted: SAB