Reiseregningen er undervurdert som historiske kilde. På en ofte unik måte kan slike regninger gi oss innblikk i utstederens psyke. Og fra tid til annen kan innholdet også kaste nytt lys over viktige historiske hendelser.

Christoffer Johannes Hammer (1759-1823) var offiser med utdannelse som vegingeniør. Etter perioder ved veganlegg på Sjælland ble han i 1786 som premierløytnant utnevnt i det nyopprettede embete som generalvegmester i Kristiansand stift. Men allerede et år seinere ble han forflyttet til Bergen stift, fortsatt som generalvegmester, men samtidig forfremmet til kaptein og gitt betydelig økning i lønnen. Årsaken til forflyttingen var at han gjennom sin sentrale plassering ved arrestasjonen av bondeføreren Christian Lofthuus hadde gjort seg så upopulær lokalt, at enhver tanke på at han skulle kunne fortsette i embetet sitt i Kristiansand var utelukket.

Med seg til Bergen tok kaptein Hammer sitt private arkiv, og deler av det er så i sin tur havnet i Statsarkivet i Bergen som tillegg til generalvegmesterarkivet. Og blant disse private papirene ligger et utkast til regningen for aksjonen mot Christian Lofthuus. (Arkivet til Generalvegmesteren for Bergens stift - boks 43 - Diverse.)

Christian Lofthuus ledet et "opprør" mot embetsmennenes ofte vilkårlige behandling av allmuen. Han var flere ganger i København for å fremme sine protester og krav, og han oppnådde at det ble satt ned en granskningskommisjon for å se på forholdene. Men embetsmennene hadde nok ikke stort ønske om å bli gransket. De ville ha ham fengslet og gjorde en rekke forsøk på det. Men rundt Lofthuus stod en anseelig hær av bønder, og på toppen av det hele hadde opprøreren skaffet seg "fribrev" fra Kongen. Det siste fribrevet utløp 27. februar 1787.

Denne regningen synes å ha vært ukjent for de mange historikere som har skrevet om aksjonen mot Lofthuus, og regningen kan kaste nytt lys over selve operasjonen. Allerede i november 1786 hadde C. J. Hammer satt i gang planleggingen, og 28. februar 1787, dagen etter at fribrevet var utløpt, hadde han fått seg utbetalt 200 dalere - fra kommisjonen som skulle se på påstandene Lofthuus hadde kommet med om embetsmennenes maktmisbruk!

Regningen viser at Hammer gjorde seg nytte av et vidstrakt nett av kontakter og medspillere, kontakter som til dels stod Lofthuus selv svært nær.

Avskrift

(Forteignelse) underdanigst Bereigning

Over samtlige udgiffter ved den mig paa oprørsmanden Christian Jensen Lofthuuses Opdragne og udførte Arrest og Transport (ved Reisen til Kiøbenhavn) og hvortil jeg effterundersøgnings Commissionens Anviisning hos Fogden Krigs(c)Raad Dahl den 28de Februarij hævede 200 rdr

1786 Den 19de Nowember Loed jeg afgaae en Expresse fra Lillesand til Christiansand, for at underrette Stiffts befalingsmanden om Lofthuuses Hiemkomst for samme betal 1 rd 3 mrk
1787 den 1ste Martz Afreiste til Landwigs for at søge oplysning om Lofthuus og hans fortagende da hand havde absenteret sig den 27de febr, medgik i Skyds og videre samt Expresse til Salwesen i alt 3 2 mrk
4de den 4de Martij afsendt en Expresse igiennem Birkenes (og Omblie Sogar) Raabowgela for at søge Oplysning om Lofthuuses Reise Tour og Foretagender, samme kostet i alt 6
9de til Landwigs igiennem Øyestad Sogn og til Froland betalt 5 3
19de Givet til Pigen Mette tienende hos Anders Møglestue for hendes taushed og assistence Natten til den 14de Martii at imodtage og Natten til den 15de at udlade der til Lofthuses paagribelse mig assisterlye 5
Til Giestgiversken paa Lillesund Madame Christensen som Natten til den 15de Martii imodtoeg og skiulte mine 4 Mand 10
(For Een Sluppe som bestandig laae parade ved Lillesand til Expeditionen og hvormed Lofthuus blev ved … til Kallehaven Og for da Stavnen blev sønderslaget og for dens Beskadigelse betalt 8 rd)  
den 15de I douceur til Skipper Teilmann som (for at) assistere mig med Signal og videre da Lofthuus blev paagreben forud, belowed og effter expeditionen givet ham 20
dito Paa Mærdøe for Levnets midler og i DrikkePenge 6
dito for en Expresse fra sammesteds ved Brev til Stifftet afleveret hos Sorenskriver Finne 2
Belaavet og givet til en Loeds for at følge fra Mærdøe til Lyngøer samt at overblive om Natten sammesteds 16
For Natte Herberge paa Lyngøer for Lofthuuses med samtlige følge i fortæring (med Videre) for Taushed med v. 12
Til 4re Mand som Natten imellem den 15de og 16de Martijmed een Baad krydsede Omkring Øen for at iagtage og give Rapporter om der forventende Bønders efttersettelse betalt 10
til en mand som holte vagt ved min Egen Baad samme Natt betalt 1 rdr
den 16de Martii til en Loeds fra Lyngøer til Risøer 5
dito dato fra Risøer til Jomfruland 14
dito dato fra Jomfrueland til Neewelongen 8
dito til 2de Lodser til Neewelongen til Fridrichswærn 6
for nogle drikkende wahre med Levnetsmidler p. Neewelongen betalt 2
den 18de Martii Een Fragtemand for at bringe tilbage Dawid Natwig Gulluf Neersteen og Hans Christensen Lillesand som havde tient ved Expeditionen og paa Baaden fra Fridrichsw., til Ahrend til deres hiem, betalt 8
dito til Reis Penge og videre Ophold givet ved Deres Afreyse David Natwigh 16
Gulluf Neersten 12
og Hans Christensen Lillesand 10

1787

Martii 19 betalt for de 3 hiemsendte Mand for Kost og Logis
udi Fridrichswærn

4

dito Een Expresse som kom med Breve fra Christiansand

og for at bringe Brev tilbage til mit Hiem i Drikke givet

1
21de betalt i Fridrichswærn fra den 16de til 21de for mig, Salwesen og Christen Neersten for Logis og spise, samt noget Linned og andet til Lofthuus udi alt 16 - 12
23 fra Drøbak for Logis med meere for mig Salwesen og Christen Neersten betalt 3
dito dato fra Drøback til Christiania i Skyds og Drikke Penge for alle tre betalt 3 3
28de Betalt Logis for mig selv udij Christiania med 5
  211 rdr 92 s

per balanc kom(mer) mig tilgode 11 r 92 s, som Liqwideres i dee af mig (Effter Undersøgnings Commis anvis.) hos Zahl Cassereren Justitz-Raad Berg den 28 Martii (til min Reise) Effter Unders. C. anviisning til min Reise til Kiøbenhavn hæved150 rd de øvrige 138 rdr 4 s. medgik til vatures Anskaffelse til Reisen giennom Norge Sværrig og Dannemark samt mit første ophold udij Kiøbenhavn

Saaledes allerunderdanigst forfattet rigtig anført

Kiøbenhavn den 18de August 1787.af

*****************

Seinere i sitt liv ble Hammer forfremmet til major og oberstløytnant, men han fortsatte sitt virke som generalvegmester i Bergen stift, og en rekke av hans prosjekter står fortsatt som monumenter over en energisk og tyrannisk embetsmann. Han markerte seg også i Bergen stift som en farlig motstander for de personer av allmuen som ville ta til orde for selvstendighet.

Christoffer Johannes Hammer hadde sin store andel i øvrighetens oppgjør med lærdølene da de nektet å gi fra seg sitt fritak for soldatutskrinving (et fritak de hadde fått mot at de skulle holde skyssing og veg over til Østlandet), en aksjon som endte med at Anders Lysne i 1803 ble et hode kortere.

Lærdølene ble innrullert, og de utmerket seg kort tid etter for sin innsats i krigen mot svenskene - ledet av Hammers tidligere assistent under byggingen av vegen over Fillefjellet, kaptein Wilhelm Jürgensen.

Av Yngve Nedrebø, statsarkivar ved Statsarkivet i Bergen