Nestlés arkiver i Mjøsregionen

Arbeidersker ved det sentrale blikkenslagerverkstedet

Arbeidersker ved det sentrale blikkenslagerverkstedet, 1908. Foto: Mjøsmuseet AS, avd. Kapp.

Mjøsmuseet AS, avdeling Kapp, oppbevarer ca. 10 hm med arkivsaker etter Kapp Melkefabrikk som var i Nestlés eie fra 1898-1928. Museet oppbevarer også foto, gjenstander og minnemateriale fra fabrikkens virksomhet på Kapp. Bedriften Nestlé startet i Vevey i Sveits i 1866 og utviklet seg i løpet av tidlig 1900-tall til å bli et multinasjonalt næringsmiddelkonsern. Nestlé kjøpte i 1905 en konkurrerende melkekondenseringsfabrikk i Hamar, og denne bedriften har siden vært en av Hamars mest sentrale og tradisjonsrike bedrifter. I 2008 var det imidlertid slutt, og Nestlé flyttet sin virksomhet i Skandinavia til Finland. I 2010 ble ca. 50 hm av arkivet til Nestlés avdeling Hamar avlevert til Statsarkivet i Hamar.

 Mål for prosjektet

Arkivmaterialet som oppbevares i Statsarkivet i Hamar og i Mjøsmuseet AS, avdeling Kapp, skal finordnes og katalogiseres i det elektroniske registreringsprogrammet ASTA for å få katalogene ut på nettet i www.arkivportalen.no. Det er ikke bare Nestlés historie i Mjøsregionen som på denne måten formidles. Siktemålet er å vis hvordan et dokumentasjons – og ordningsprosjekt vokser fram, og at historien skapes ved å kombinere ulike kildetyper som gjenstander, arkiver, foto og muntlige kilder. Et annet aspekt ved prosjektet er å synliggjøre at Mjøsregionen har sin egen dynamikk. Samarbeidet på hver sin side av Mjøsa vil være nyttig for bevaring og formidling av kildemateriale. Det vil også være faglig givende og bidra til å binde institusjoner sammen.

 ”Det neste for Nestlé”

Tilstand og konservering

Levering av melk til melkefabrikken, Nestlé, avdeling Hamar, 1949. Foto: Carl Normann, Hedmark fylkesmuseum, avd. Domkirkeodden.

Første trinn i prosjektet har vært å få en nøyaktig oversikt over tilstanden til arkivmateriale og dermed behov for materiell som syrefrie esker og legg samt spesialemballasje. Deler av arkivene på Kapp og arkivsaker som er blitt overført fra Kapp til Nestlés avdeling på Hamar, er fuktskadd. Firmaet Mycoteam har vært innleid av Mjøsmuseet AS for å analysere både materiale og inneklima på Kapp med tanke på spredning av muggsopp. Statsarkivet i Hamar har tidligere vært gjennom en lignende prosess. Mycoteams funn gir grunn til bekymring for den delen av materialet som er sterkest skadd. Det vil måtte tas en avgjørelse om disse arkivsakene kan skannes for så å kaste originalen eller om dette materialet skal pakkes og lagres et annet sted enn hvor resten av samlingene oppbevares. Denne første fasen av prosjektet i august har vært svært lærerik med hensyn til konserveringsproblematikk og helse.

Arkivdagen 2011
Arkivdagen 2011 er et samarbeid mellom Statsarkivet i Hamar og Mjøsmuseet AS med tema ”Nestlés arkiver i Mjøsregionen”. Markeringen starter på Statsarkivet i Hamar 12. november kl.13.00 med velkommen og en kort orientering om arkivprosjektet ved statsarkivar Vigdis Stensby og fortsetter med foredrag om fortid og framtid for fabrikkanlegget. Tidligere statsarkivar Per-Øivind Sandberg snakker om ”Næringsliv i Mjøsregionen i internasjonalt perspektiv ved inngangen til 1900”, mens prosjektleder Bjarte Ytre-Arne foredrar om ”Nåtid og framtid for Nestlé-anlegget på Hamar”. Som vanlig er det mulighet for å få omvisninger i statsarkivets magasin, og publikum kan også få hjelp til å tyde egne bøker og dokumenter. Markeringen fortsetter med museumstreff på Mjøsmuseet, Kapp, 14. november kl.19.00. Førstearkivar Cæcilie Stang beretter om Nestlé i Mjøsregionen samt bakgrunn og utforming av arkivprosjektet. Arkivleder ved Mjøsmuseet, Rina Nysethbakken, forteller historier om Nestlé på Kapp Melkefabrikk gjennom foto og arkivmateriale. Disse arrangementene vil for publikum bli solid gjennomgang av Nestlés virke i Mjøsregionen. Ønsket er også at kolleger fra de to institusjonene skal delta på hverandres arrangementer. I tillegg vil det bli laget en mindre utstilling med bilder og gjenstander både på Mjøsmuseet og statsarkivet. Emnet Nestlé i Mjøsregionen og arkivprosjektet vil bli grundigere presentert av Cæcilie Stang i en årboksartikkel i Mjøsmuseets årbok 2011.09.27

Tida framover

Fabrikkanlegget til Nestlé Hamar 2011. Foto: Ivar Fjeld.

Fram mot årsskiftet vil forberedelsene til finordning av arkivene begynne. Statsarkivet i Hamars innkjøpsrutiner i forhold til materiell er endret. I dag kjøpes syrefrie esker og legg inn som er produsert i Tyskland. Kvaliteten på dette materiellet gjenspeiles i prisen noe som gjør at vurderingen av arkivsakene og tilpasningene i eskene blir viktig. Ordningsmottoet vårt : ”Ikke nesten, men akkurat” blir aktualisert. Parallelt med ordningsarbeidet vil dette nettstedet bli oppdatert med informasjon om hvordan prosjektet skrider fram.