Et over to års samarbeid mellom Statsarkivet i Hamar og Festivitetsteateret i Hamar ble avsluttet med ti svært vellykkede teaterforestillinger i den nyrestaurerte Røhnegården. Festsalen i Røhnegården, Hamar bys første storstue, var en perfekt ramme for det historiske spelet. Hamar by ble stiftet i 1849, og Røhnegården sto ferdig 1851. En lang kamp for bevaring av denne bygningsmassen, ble også på sett og vis feiret dette årets 17.mai.

Et annet poeng er at 50-årsmarkeringen for 1814 i 1864 også ble feiret akkurat her.

Teaterforestillingen ”Kongens skaal!” har gått for fulle hus. Den siste spilledagen 25.mai måtte folk avvises fordi festsalen i Røhnegården bare har plass til 60 tilskuere. Men det vil si at 600 tilskuere har sett forestillingen.

Allerede ved juletider 2011 innledet Statsarkivet i Hamar et samarbeid med Festivitetsteateret. Hensikten var å skape et historisk spel til Grunnlovsjubileet 1814-2014 som et av flere bidrag fra statsarkivet til jubileumsmarkeringen. Senere kom teaterprosjektet inn som del av det offisielle Norges program for 1814-markeringen. Festivitetsteateret har stått for teknisk gjennomføring og teaterproduksjon, mens Harald Hoaas har hatt regi. Det vil si at Festivitetsteateret har søkt og fått prosjektmidler, mens statsarkivet har tilrettelagt arkivmateriale og vært med som rådgiver.

”Kongens skaal!” tar utgangspunkt i et dagboksnotat fra 19.mai 1814 i Åker-arkivet som oppbevares i Statsarkivet i Hamar. Dagboksnotatet omhandler en middag i Vang prestegård hvor det mottas nyheter fra Eidsvoll. Denne middagen er utgangspunktet for det historiske spelet, og sentrale aktører er oberstløytnant Rode, prost Abraham Pihl og hans hustru Anne Cathrine, og fruen på Åker, Ulrike Charlotte von Lowzow Todderud. Spenning oppstår under middagen mellom de nasjonalt anlagte offiserene og de mer svenskvennlige lokale eiendomsbesitterne.

Våren 2014 har vært travel med mange vellykkede Grunnlovsarrangementer både i Hedmark og Oppland. Statsarkivet i Hamar er særlig fornøyd med at ”Kongens skaal!” ble en suksess i Hamar.

Mer informasjon om prosjekt Åker 1814 finnes på prosjektets blogg.

Dagboknotat fra Åker gårds arkiv fra 19 mai 1814

Dagboknotat fra Åker gårds arkiv fra 19 mai 1814 (Privatarkiv nr. 10 ved Statsarkivet i Hamar, eske 5, mappe 8).

Avskrift av dagboksnotatet fra dagbok i Åker gårds arkiv, 1814, folio 528:

”19 May Chr.Him.Dag Deylig warmt

Soelskinds Weyr.-

Nota d. 19 May Høytidelig Dag,

Det forkyndtes af Præke Stolen

Kong Christian Norges Konge

strax efter tienesten var

slutted Løsnedes 3 gang 27 rn

Canon skud, derpaa blev

Raabt 3 gang Heura ved Obl.:

Rode og alle tilstædeværende

Tronhiemske Officierer; samt-

lige ware indbudne paa Obl:

Rodes forlangende til Præste-

gaarden til Midag,

Capit:Juel med Frue, vi her-

fra, Mad: Nielsen og Datter,

vare og buden, Rød Viin blev

drucket om heele Bordet, gived

dertil af Obl:, ved Stegen blev

drucket Kongens Skaal, under

Canonernes Løsen 3 gang 9 skud

ligesaa Gamle Norges Skaal,

heele Selskabet stod op, ved

Kongens Skaal, Raabte Hura

3de gange, om aftenen blev

Dansed Rask.