Arkivloven gir Arkivverket et overordnet ansvar for privatarkiv, og Riksarkivaren utnevner  ”fylkeskoordinerende ledd for privatarkiv” som i samarbeid med lokale aktører skal styrke arbeidet med privatarkivene i den aktuelle regionen. Statsarkivet i Hamar har denne funksjonen for Oppland og Hedmark.


Fra ca. 1990 har Statsarkivet i Hamar økt sitt fokus på privatarkiv og satset på å skape et nettverk innen dette feltet. Helt fra oppstarten av nettverksorganisasjonen Opplandsarkivet i 1981 har SAH deltatt aktivt i organisasjonens styre med forslags- og talerett. I dag deltar SAH i Fagrådet for OA. Det har derfor vært naturlig for SAH å konsentrere sin egen innsamling av privatarkiv til Hedmark og være åpne for kontakt fra arkivskapere som dekker begge fylker. SAH har ikke initiert egne innsamlingsprosjekter i Oppland, men har tatt imot arkiv herfra dersom arkivskapere har et utrykkelig ønske om å avlevere til SAH. Det er særlig privatarkiv fra bank –og forsikring, advokatpraksis samt organisasjoner innen politikk og næringsliv som er avlevert fra Oppland. Foruten fylkesleddet er andelen arkivskapere størst fra Vestoppland.


Statsarkivet i Hamar oppbevarer ca. 600 hm privatarkiv fra Hedmark og Oppland (2011) hvorav ca. 2/3 er bedriftsarkiv. Tidsperioden 1830-1970 dominerer, men arkiv fra 1700-tallet fram til i dag er representert. Etter 1990 har vi gått aktivt ut for å samle inn privatarkiv etter en egen innsamlingsplan. Høyest prioritet i innsamlingsplanen har bedriftsarkiv fra virksomheter relatert til primærnæringene. Dette har ført til at Statsarkivet i Hamar i dag har arkivene etter alle råspritbrenneriene i Hedmark. Arkivene etter hjørnesteinsbedrifter som Rena Kartong AS, Moelven Industrier ASA, Berger Langmoen AS og Nestlè AS, avd. Hamar er tatt vare på. I 2011 har Statsarkivet i Hamar fått prosjektstøtte på 220 000 kr. fra Norsk Kulturråd for å katalogisere og tilgjengeliggjøre arkivene etter Nestlè AS, avd. Hamar.