Bevarings- og aktivitetsplan for privatarkiv i Oppland er forankret i Riksarkivarens forskrift ”Retningslinjer for bevaring av privatarkiv”. Punkt 2.2.3 i denne forskriften redegjør for hvordan fylkeskoordinerende organer for privatarkiv samordner arbeidet med bevaringsplaner i det angjeldende fylket. Denne planen er et samarbeidsprodukt mellom Statsarkivet i Hamar og Opplandsarkivets Sekretariat, og den ble ferdigstilt våren 2010.

Bevplanopp.pdf 1,05 MB