Statsbudsjettet 2015 (Illustrasjon: Linda Astor/Grafisk form AS)

I forslag til statsbudsjett 2015 presiseres det at regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak om lokalisering av nybygg for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset. Dette er ytterligere en stadfesting av at Norsk helsearkiv skal bygges på Tynset.

Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag til nybygget på Tynset i form av KS2. Videre arbeid med oppfølging av KS 2 rapport pågår, og regjeringen vil gi tilbakemelding til Stortinget når vurderingen av innsparingspotensialet er fullført. Dette inkluderer en helhetlig vurdering av forprosjekt og anbefalinger fra KS 2.

Norsk helsearkiv fortsetter arbeidet med etableringen av vår virksomheten på Tynset.

Helsedepartementet arbeider videre med å sluttføre helsearkivforskrift på bakgrunn av høringsinnspillene.