Spesialisthelsetjenesteloven § 3-2 a pålegger virksomheter i spesialisthelsetjenesten å avlevere sitt pasientjournalarkiv til Norsk helsearkiv. Plikten er avgrenset til pasientjournaler etter avdøde pasienter, normalt 10 år etter død. Plikten omfatter både offentlige og private virksomheter, men ikke privatpraktiserende spesialister. Plikten til avlevering omfatter både fysiske og elektroniske pasientjournaler.

For elektroniske pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten, innebærer plikten krav til å skille ut EPJ for alle pasienter som er døde for mer enn ti år siden, herunder uttrekk også fra andre behandlingsrettede IT-systemer som inneholder dokumentasjon av helsehjelpen, samt å strukturere og overføre denne informasjonen i tråd med aktuelle standarder.