NoU 2006:5 Om Norsk helsearkiv

Personale

Interimorganisasjonen for Norsk helsearkiv ble opprettet i 2010 med ansettelse av prosjektdirektør. Medio 2016 er vi 11 ansatte. Det er ikke tiltenkt en utvidelse av antallet ansatte i interimorganisasjonen, bortsett fra eventuelle kortere engasjement i forbindelse med planlagte pilotprosjekter.

Lokalisering

Interimorganisasjonen er samlokalisert med Riksarkivet i riksarkivbygningen. Norsk helsearkiv benytter seg av Riksarkivarens administrative støttefunksjoner.

Husk å oppgi fullt navn og adresse hvis henvendelsen skjer på e-post til norsk.helsearkiv@arkivverket.no. Benytt formelen fornavn.etternavn@arkivverket.no hvis henvendelsen skal gå direkte til enkeltpersoner (æ=a, å=a, ø=o).

Navn Stilling
Tom Kolvig Direktør
Bernt Olle Dahl Prosjekteder IT
Jens Georg Gleditsch Seniorrådgiver
Tord Myklebust Rådgiver
Kristine Aasen Seniorrådgiver
Hans Vindvad Seniorrådgiver
Kurt Remi Ahlquist Seniorrådgiver
Jon Are Vøien Prosjektleder arkiv
Øyvind Andreas Gausemel Seniorrådgiver
Heidi Tronbøl Seniorrådgiver
   

Organisering

Etableringen av Norsk helsearkiv bygger på forslagene i NOU 2006:5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene. Sommeren 2009 ble det bestemt at Norsk helsearkiv skulle legges til Tynset.

Stortinget vedtok i lov av 22. juni 2012 nr 47 som gir hjemler for virksomheten i Norsk helsearkiv. Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (Helsearkivforskriften). Helsearkivforskriften ble vedtatt i offisielt statsråd fredag 18. mars 2016.

Norsk helsearkiv organiseres som en enhet i Arkivverket, som ellers består av Riksarkivet, åtte regionale statsarkiver og Samisk arkiv. Helse- og Omsorgsdepartementet har det overordnede ansvar og er oppdragsgiver for etableringen av Norsk helsearkiv.

Oppgave

Norsk helsearkiv skal ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og gjøre helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Delprosjekt

Arbeidet i interimorganisasjonen gjennomføres som et totalprosjekt. Totalprosjektet er delt i flere delprosjekt.

Et arkivprosjekt som kartlegger forholdene i arkivene hos virksomhetene som skal avlevere pasientjournaler til Norsk helsearkiv, samt planlegger prosessene knyttet til avlevering – mottak og arkivering av aktuelt papirbasert materiale, veiledning til arkivskapere som skal avlevere arkivmateriale, m.m.

Et IT-prosjekt som kartlegger elektroniske pasientjournalsystemer og andre relevante IT systemer med pasientinformasjon i spesialisthelsetjenesten, deltar i utforming av nasjonal standard for avlevering og planlegger prosesser for uttrekk – mottak av pasientinformasjon fra relevante systemer hos helseforetakene, kravspesifisere, designe og risikovurdere hensiktsmessige IT-systemer til bruk i Norsk helsearkiv før gjennomføring av anbudskonkurranse, kontraktsforhandlinger og ekstern systemutvikling med etterfølgende testing, implementering og driftssetting av systemene hos Norsk helsearkiv.

Et regelverksprosjekt for å få på plass nødvendige regelverk for å sikre avleveringer av papirbaserte og elektroniske pasientjournaler og annen relevant pasientinformasjon til Norsk helsearkiv, samt adgang til hensiktsmessig innretning av systemer og rutiner hos Norsk helsearkiv, samt regler og rutiner for oppbevaring og tilgjengeliggjøring av pasientinformasjon.

Et prosjekt for vurdering og planlegging og eventuell implementering av en prosess for digitalisering av vesentlige deler av de papirbaserte pasientjournalene, og kople dette sammen med allerede eksisterende elektronisk informasjon om pasientene.

Et prosjekt for planlegging og gjennomføring av prosessen for oppføring av nytt arkivbygg i Tynset kommune.