Helsedirektoratet ved KITH utarbeider standard for uttrekk EPJ

Arbeid med forskrifter

Den 22. juni 2012 vedtok Stortinget ”Lov om endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv)”. Lovgrunnlaget for Norsk helsearkiv ble dermed avklart. Vi deltar videre i arbeidet med nødvendige forskrifter. Utkast til forskrift om Norsk helsearkiv og helsearkivregister ble sendt på høring i desember 2013. Høringsfristen er 1. april 2014. Forskriftene skal blant annet sette kriterier for bevaring og kassasjon.

Funn fra arkivbesøk ved sykehusene

Norsk helsearkiv fortsetter sine besøk til helseforetakene siste halvdel 2013. Arkivbestanden generelt og pasientjournaler spesielt er det vi fokuserer på når vi besøker sykehusene. Vi ønsker også å få kartlagt organisasjonstilhørighet og organisasjonshistorikk for de enkelte virksomhetene. Hvert sykehus vil forut for besøk fra Norsk helsearkiv motta et sett med spørsmål som vi håper å få belyst i løpet av besøkene.

Totalvolumet for pasientjournaler er antatt å være 200 km. I overkant av 1/4 av dette vil være morsjournaler som skal avleveres til Tynset. Vi ser for oss en årlig tilvekst på 4500 hyllemeter med materiale som skal til Tynset. Foreløpig funn fra besøkene er blant annet at det gjennomsnittlig er antall journaler per hyllemeter er betraktelig høyere enn hva som er lagt til grunn NoU 2006:5. Fra 50 journaler per hyllemeter i NoU til rundt 150 for noen sykehus.