Statsarkivet i Kongsberg oppbevarer i tillegg til arkivene fra statlig virksomhet også arkivmateriale fra nærmere 100 private arkivskapere. Privatarkivene våre utgjør tilsammen over 350 hyllemeter, det vil si at om lag 3% av vårt arkivmateriale er av privat opprinnelse.

Privatarkivene kan stamme fra enkeltindivider med en viss samfunnsmessig betydning, politiske partier, foreninger, menigheter og bedrifter.

Privatarkiver fra Telemark, Buskerud og Vestfold er spredt på en rekke institusjoner, for eksempel Vestfoldarkivet (Fylkesarkivet for Vestfold) og ulike museer. Større arkiver av nasjonal betydning finner vi også hos Riksarkivet.

I henhold til Riksarkivarens bestemmelser skal arbeidet med privatarkiver koordineres av et riksdekkende nettverk av organer og institusjoner. For Buskerud, Vestfold og Telemark er dette ansvaret lagt til Statsarkivet i Kongsberg (Telemark) og Vestfoldarkivet (Buskerud og Vestfold). For mer informasjon se arkivverkets nettsider om privatarkiver.

Statsarkivet tar helst imot privatarkiver som gave. Alle arkivene våre er søkbare i Arkivportalen.