Statsarkivet skal dokumentere ulike sider ved det norske samfunnet. Arkivene bør gi et representativt bilde, og en av utfordringene i denne sammenheng er å fange opp dokumentasjon som viser det flerkulturelle Norge.

Buserkud Innvandrerråd logo

I Mangfoldsåret 2008 etterlyste Statsarkivet arkivmateriale som gir informasjon om innvandring og innvandrere til Norge. Selv om innvandringen er dokumentert i arkiver fra statsforvaltningen, er det likevel viktig å få denne historien belyst fra innvandrernes eget ståsted.

Målgruppen for dette initiativet er i første rekke innvandrerorganisasjoner. En av målsetningene er å sørge for at innvandrernes eget materiale blir bevart, og Statsarkivet vil i denne forbindelse kunne bidra med råd og veiledning om arkiv og arkivdanning. Dersom det ikke er bevart materiale, er vårt ønske at dette arbeidet kan motivere til at arkiv blir skapt i fremtiden.
Avlevert eller deponert materiale vil bli innlemmet i Statsarkivets øvrige samlinger og håndtert etter de samme retningslinjer. Eventuelle sensitive opplysninger i arkivene vil bli behandlet i henhold til lov om taushetsplikt.

For å fremme bevaring av flerkulturelle arkiver har Statsarkivet inngått et samarbeid med Buskerud Innvandrerråd. Buskerud Innvandrerråd ble etablert i 1998 som et samarbeidsorgan for alle innvandrerorganisasjoner i Buskerud fylke, og er et av de største innvandrerrådene i landet.