Avskrift - Sandsvær sorenskriveri, tingbok 79, fol. 370a

Avskrift - Sandsvær sorenskriveri, tingbok 79, fol. 370a

Statsarkivet i Kongsberg har en samling på ca. 18000 avskrifter – skrevet av arkivets personale i perioden fra ca. 1950 og frem til i dag. Formålet med samlingen er i hovedsak å spare originalprotokollene for kopiering. Hyppig kopiering fører til at protokollene blir ødelagt og må sperres for all bruk.

Samlingen inneholder i hovedsak avskrifter av dokumenter som gjelder eiendomsforhold, men også enkelte som gjelder arveskifter. Alle avskriftene er registrert i en søkbar database og vil bli knyttet opp mot et gårdsregister. Det vil imidlertid være avskrifter som gjelder flere gårder, men som bare er registrert på den gården som i sin tid etterspurte dokumentet. Samlingen gjør det mulig for interesserte som ikke behersker lesing av gotisk skrift å forske/få innsikt i denne type materiale.