Statsarkivet i Kongsberg har funnet fram oversikter over håndverkere i hele Buskerud amt, samt Jarlsberg grevskap. Her finner vi oppgitt navnene på blant annet smeder, snekkere, murmestere, skomakere og hjulmakere.

I 1746 ble det innført håndverksskatt på 2 riksdaler for håndverkere på landet, i havner og ladesteder. I arkivene etter Buskerud amt finner vi et skriv fra rentekammeret datert 22. juni 1782, hvor det framgår at håndverkerskatten skulle ettergis for de håndverkere som ble ansett å være nødvendige for lokalsamfunnet. Amtmennene skulle utstyre de håndverkerne som ble godkjent for skattefritak med et attestert bevis på skattefritaket, som håndverkerne kunne framvise til fogden.

Det ble stilt visse krav til godkjenningen for skattefritaket; ” de, som maatte være Bosatte, eller Krøblinger, og forstaae et haandverk, alltid hertil skulle nyde Fortrinet for en frisk og ledig Person, som ved andet Arbeide kan fortjene sit Ophold” (Kgl.res. 13.06.1782). Dette var blant annet rettet mot omreisende håndverkere. På bakgrunn av denne bestemmelsen finner vi enkelte innberetninger om håndverkere i amtsarkivene.