Blant ekstrarettssakene fra sorenskriver og byrett kan vi finne mange typer saker – noen mer spesielle enn andre.

Manufactur-Vare-Magazinets innehaver Anthon Hansen i Porsgrunn hadde kjøpt et parti belter fra firmaet Jos. Grünberg Knopf-Manufaktur i Chemnitz sommeren 1906. Porsgrunn-firmaet nektet å betale hele kjøpesummen på grunn av dårlig kvalitet, og saken ble innstevnet for Gjerpen herredsrett ved forliksklage datert 11.12.1906 fra overrettssagf. Einar Wellerop i Porsgrunn. Handelsrettssaken, Johs. Grünberg mot Anton Hansen, finner vi som sak nr. 11/1907 fra Gjerpen sorenskriveri.

Det omtvistede, ødelagte beltet ligger i saken sammen med et nytt liknende belte.

Belter

Beltene i sakenAnthon Hansen jr. avga slik erklæring ”Jeg tilskrev efter anmodning af min far for ca 6 md siden Hr Jos. Grünberg og kravede en betydelig Godgjørelse paa belterne hvis han skulde beholde dem, samtidig med brevet blev beltet sendt i posten. Dette belte var solgt til Henriette Hansen paa Stiansens hotel og af hende tilbageleveret efter nogle dage at være brugt, og da aldeles ødelagt. Senere har jeg skrevet 2 gange, og kravet beltet tilbage, uden at erholde noget svar”.
Retten avga kjennelse i saken den 25. april 1907. Anthon Hansen ble anmodet om å betale til Jos. Grünberg det skyldige beløpet med tillegg av renter med kr 51,15 samt saksomkostninger. Rettens begrunnelse var at kjøperen hadde reklamert for sent. Det var imidlertid enighet om at beltene så ut til å ha vært av en ”slett kvalitet”. Rettsavgjørelsen den 25.04.1907 finner vi innført i ekstrarettsprotokollen.