I politi- og lensmannsarkivene finnes pass-, flytte- og fremmedprotokoller. Fremmedprotokollene inneholder som regel informasjon om tidspunkt for ankomst og/eller avreise, de reisendes yrker og hvor de kommer fra. Passprotokollene har gjerne også informasjon om hvor og når passet er utstedt, og for hvilken reise.

I sokneprestarkivene finnes det i varierende grad flytteattester eller presteattester. Folk som flyttet fra et prestegjeld, skulle få en attest fra presten, og denne skulle leveres til presten i prestegjeldet de flyttet til. Her foreligger det som regel opplysninger om vandel og siste altergang, seinere kunne det også være flere opplysninger som sivil status og informasjon om koppevaksinasjon.