Den første organiserte emigrasjon fra Norge skjedde i 1825 da 50 norske utvandrere dro fra Stavanger til New York. Fra 1836 seilte det jevnlig norske emigrantskip til amerikanske havner. Utvandrerne kom fra hele landet – både fra by og bygd. Store barnekull, sosial nød og uår gjorde at hele grendelag flyttet ut av landet. Dette var tilfelle i Hallingdal midt på 1800-tallet. I perioden 1856-1865 emigrerte nærmere 600 personer fra ulike kommuner i Hallingdal.

Fra slutten av 1870-årene kom den store utvandringen til USA i gang for alvor. I 1880 regner vi med at mer enn 4000 nordmenn dro til USA. Men noen valgte en annen vei. Det var tilfelle med de over 600 passasjerene som dro til Hawaii.

Kilder til emigrasjon er kirkebøkenes meldinger om utflyttinger og passasjerlister fra enkelte av de rederier som drev transport til Amerika eller andre fjerne strøk. Fra 1860-årene skulle de politikamrene hvor emigrantskutene la ut fra, føre egne emigrantprotokoller med opplysninger om navn, alder, hjemsted og reisemål. Noen emigrantprotokoller fra enkelte politikamre mangler helt - bla. protokollene fra Drammen politikammer.