Amtmann

I amtmannsarkivene finnes mye materiale om stortings- og kommunevalg. Når det gjelder kommunevalg 1901-1913, ligger det utskrifter av valgstyrenes forhandlingsprotokoller, dvs. resultater av valgene med navn på representanter og suppleanter (varamedlemmer). For den nevnte tidsperioden er det to esker for hvert av de to amtene:

Nedenes amt:
Amtmannen i Nedenes, Kommunevalg 1898-1904, eske 1104, og Kommunevalg 1904-1913, eske 1105.

Lister og Mandals amt:
Stiftamtmannen i Kristiansand, Kommunevalg 1899-1910, eske 2382, og Kommunevalg 1911-1919, eske 2383.

Fogd

Noen av de fire fogdearkivene for Agder inneholder valgdokumenter fra 1800-tallet, men svært lite. Fogden var manntallsfører på landet fram til 1896.

Lensmenn

Lensmannen var manntallsfører på landet fra 1896.

I lensmannsarkivene kan man finne arkivsaker både om stortings- og kommunevalg. Det kan være f.eks. stemmerettsmanntall og forhandlingsprotokoller for valgstyret. I noen tilfeller finnes også korrespondanse og annet om valg.

Stort sett går de bevarte arkivsakene fra 1898 og framover, men for stortingsvalg går de i noen tilfeller mye lengre tilbake. Materialet går delvis fram til andre halvpart av 1900-tallet. Men i mange tilfeller finnes valgsaker bare for begynnelsen av 1900-tallet, og i noen lensmannsarkiver for Agder mangler dette helt.

Magistrat

Fra 1896 var magistraten i byene manntallsfører. I noen små byer var sorenskriveren eller byfogden magistrat. Derfor finnes det valgmanntall, valgkorrespondanse og forhandlingsprotokoller for byer i noen få av sorenskriver- og byfogdarkivene for Agder.

Kristiansand hadde egen magistrat. Arkivet etter denne finnes i by(kommune)arkivet for Kristiansand. I kommunearkivene for øvrig finnes mye materiale om valg.

Kommunearkivene inneholder selvsagt også arkivalier etter kommunestyrer og formannskap.
Aust-Agder: Aust-Agder kulturhistoriske senter www.aaks.no
Vest-Agder: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS www.ikava.no 

Statistikk

På Statistisk sentralbyrås nettsider finnes tallresultatene fra bl.a. kommunevalgene i 1907 (med delvis 1901 og 1904), 1910 og 1913.

Aviser

I tillegg til arkiver inneholder avisene mye stoff om valg. I siste kvartal i valgårene er det f.eks. informasjon om stemmerettsregler, valglister, hvor og når valgene skulle foregå i de enkelte kommunene, og resultater av valgene med navn på representantene og varamedlemmene i kommunestyrene og formannskapene.

Litteratur

Kari Høyvoll: Valgstudie over kvinnelige politikere i Kristiansand 1901-1991 (1992), 42 sider.