Ansvarsområde og oppgaver


Hovedoppgaver


Tilsyn
Vi skal ha tilsyn med arkivforholdene i hele den offentlige lokale og regionale forvaltninga i Agder-fylkene, både statlige og kommunale organ. Vi skal ta imot arkivmateriale fra de statlige instansene. Vi arbeider også for å bevare verneverdige private arkiver.

Oppbevaring
Vi skal oppbevare arkivmaterialet som er avlevert, og sørge for å holde det oversiktlig og i god stand. Herunder hører restaurering og konservering.

Publikumsservice
Vi skal gjøre arkivmaterialet tilgjengelig overfor publikum og hjelpe til med å finne skriftlige kilder som kan belyse bestemte emner eller gi svar på konkrete spørsmål.

Arkivbestand

Vi har ca. 10 000 hyllemeter arkivsaker i magasinene våre. Av dette er ca. 8000 hyllemeter fra statlige organ og resten privatarkiver. De eldste arkivsakene er fra 1500-tallet. De nyeste er stort sett rundt 20-30 år gamle.

Hva slags arkivsaker kan du finne hos oss? Se i Arkivportalen. 

Kommunearkiver

Kommunene og fylkeskommunene skal ikke avlevere arkivene sine til statsarkivene. Det finnes et interkommunalt arkivorgan i Aust-Agder og et i Vest-Agder som yter diverse arkivtjenester for kommunene, og som oppbevarer kommunearkivene. Det ene er Aust-Agder kulturhistoriske senter (i Arendal) og det andre Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (i Kristiansand).