Arkivverkets ansvar


Arkivverket har to hovedoppdrag som også henger tett sammen.

 • Levere gode tjenester til forvaltningen i form av blant annet standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.
 • Bevare og sikre innholdet i arkivene for fremtiden og gjøre disse tilgjengelig i form av gode tjenester til ulike brukergrupper som for eksempel forskere, privatpersoner og forvaltning.

Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene, og bidra til at private arkiver blir tatt vare på. Riksarkivaren er øverste leder for Riksarkivet og statsarkivene, og Riksarkivarens myndighet er hjemlet i arkivloven. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.

Arkivverket oppbevarer nærmere 270 000 hyllemeter (2013) med arkivmateriale. De eldste fragmenter er fra før år 1000, og det nyeste er et par år gammelt.

I arkivene finnes sentrale kilder for Norgeshistorien så vel som for lokalhistorie. Vi har også materiale som kan dokumentere privatpersoners rettigheter og interesser på ulike vis. Riksarkivet og alle statsarkivene har lesesaler der folk kan bruke våre arkivsaker.

Arkivverket kan med rette kalles nasjonens kollektive hukommelse.

Strategi 


I nåtid og framtid

Vår jobb er å sikre at arkivmaterialet blir håndtert og oppbevart forsvarlig før det avleveres til oss. Deretter skal vi sikre at det blir forsvarlig oppbevart og håndtert i uoverskuelig framtid. Dette medfører også at Arkivverket må forandre seg i takt med nye utfordringer. I avsnittene som følger kan du lese mer om hvorfor vi må endre oss, og hvor vi ønsker å være i fremtiden.

Derfor må Arkivverket endres

Arkivverket står overfor spennende og krevende utfordringer. Vi befinner oss i en situasjon der vi må omstille oss for å oppfylle kravene uttrykt i det lovverket vi er underlagt, kravene som regjeringen har satt til forenkling og effektivisering, samt forventningene fra offentlig forvaltning, private arkivskapere og alle våre brukere. Dette er dokumentert i grundige analyser som vi har gjennomført det siste året i dialog med egne ansatte og brukere. Her kan du se en kort film av hva interessentene våre mener:Konklusjonen er at hvis vi ikke omstiller oss, kan vi risikere at arkiver går tapt, og at vi ikke gjør jobben vi er satt til å utføre. Vi risikerer óg at vi ikke er i stand til å levere tjenester som tilfredsstiller krav til tilgjengelighet. I tillegg er det et stort behov for økt innsats og enhetlige rutiner knyttet til oppfølging og tilsyn av arkivarbeidet i stat, fylkeskommuner og kommuner. 

Les saken

Dette er retningen videre – fremtidsbildet

For å løse samfunnsoppdraget er Arkivverket derfor i gang med en ny strategi som skal ruste organisasjonen og de ansatte til å møte de kravene som stilles til arkivering og tilgjengeliggjøring for de ulike brukergruppene. 

En av våre ansatte, Vilde Ronge, har satt ord på hvorfor det er viktig at Arkivverket endrer seg: 


For å styrke Arkivverket og løse samfunnsoppdraget i fremtiden må vi:

 • styrke samarbeidet i arkivsektoren
 • bidra til økt digitalisering i offentlig sektor
 • bidra til effektivisering av forvaltningen.

For å oppfylle disse oppgavene har vi utarbeidet strategiske hovedmål:

* Kvalitet i tjenester og effektiv drift:

 • Vi må utvikle enhetlige tjenester slik at brukerne får like god hjelp uansett hvor i landet de bor.
 • Vi må utvikle digitale tjenester som gir bedre tilgang til de rikholdige kildene vi forvalter.

* Levere gode løsninger og retningslinjer for fremtidig arkivutvikling:

 • Vi må bidra til å utvikle gode retningslinjer som innfrir forventningene fra forvaltingen.
 • Vi må gi tilsyn, råd og veiledning tilpasset moderne arkivdanning.
 • Vi må utvikle eArkiv som nasjonal standard for dokumentasjonsforvaltning, overføring, bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt materiale.

* Synlig og tydelig samfunnsaktør:

 • Vi må styrke samarbeidet med faglige organer og organisasjoner.
 • Vi må være tydelig på hva Arkivverket kan tilby samfunnet.

Nåværende status og veien videre

Som en del av strategiarbeidet har ny organisasjonsstruktur vært diskutert. En omorganisering krever dialog og enighet med fagforeningene, og i november 2015 ble det brudd i forhandlingene. Etter at omorganiseringen ble satt på hold har organisering av Arkivverket vært et tema i Stortingets spørretime, og det har vært fremmet et representantforslag (Dok 8-forslag). Med bakgrunn i dette må vi avvente videre prosess. Det er med andre ord for tidlig å si mer om hvordan omorganiseringen av Arkivverket vil arte seg.

Arbeidet med Arkivverkets strategi vil likevel fortsette som før. Prosessen er som følger: 

 • Arkivverket utarbeidet våren 2015 et fremtidsbilde for hvor vi skal være i 2020, og i hvilken retning vi ønsker å bevege oss i.
 • Fra høsten 2015 har det deretter pågått et strategiarbeid med å konkretisere og detaljere denne overordnede retningen.
 • Strategiarbeidet skal resultere i et strategikart som skal inneholde Arkivverkets viktigste mål for de tre neste årene, samt hvilke tiltak vi må iverksette for å oppnå målene.
 • Det er forventet at våre strategiske mål vil bli besluttet i løpet av første halvår 2016.