Det er snakk om middelalderdokumenter av ulike typer, i første rekke dokumenter som har rettskraftig betydning. I DN settes til vanlig grensen ved år 1570 for hvilke dokumenter som tas med. På 1500-tallet finner vi i økende grad også brev av mer privat karakter. Det er flere slike brev i bind XXIII.

Storparten av bind XXIII omfatter brevmateriale fra Eske Billes arkiv i Rigsarkivet i København. Eske Bille var høvedsmann på Bergenhus i tiden fra 1529 til 1537. Han var gift med Sofie Krummedike, datter av Henrik Krummedike. Gjennom giftermålet fikk Eske store eiendommer i Norge og Danmark, særlig i Skåne. Mor til Sofie var Anne Rud. Hun har skrevet flere brev til svigersønnen Eske og datteren Sofie. Brevene fra Anne til Eske er mer forretningsmessige, mens brevene fra mor til datter gir innblikk i de daglige sysler.

For å fylle opp bindet ble det bestemt å gi plass til de eldste, utrykte norskspråklige brev som er tatt med i serien Regesta Norvegica I-IX. Vi finner også fremmedspråklig materiale som tidligere var avskrevet i Riksarkivet, men ikke trykt.

Utgiver er Tor Ulset, underdirektør, Riksarkivet. Boken kan bestilles fra Arkivverkets nettbutikk, og er også til salgs i Arkivbutikken i Riksarkivet.