Anbefaling om innsamling av minner

Riksarkivaren har tatt initiativ til å bevare alle skriftlige hilsener, minneord og kondolanser som folk har lagt ut ved kirker, minnesmerker og andre offentlige steder. Her gis en anbefaling om hvordan man bør gå frem ved innsamling av minnene som skal bevares.

Hva bør samles inn?

 • Skriftlige uttrykk som minneord, kondolanser, hilsener, dikt, sangtekster, tegninger etc. bør bevares. Fotografier bør og bevares. Dette gjelder også i de tilfeller det skriftlige uttrykket kan være skadd av at materialet har vært utsatt for regn og lignende. Summen av minner er i seg selv en del av det som bør bevares.
   
 • Objekter som er knyttet til minnene, med eller uten skriftlige uttrykk, bør så langt det er praktisk mulig tas vare på. Dette vil for eksempel dreie seg om bamser, norske flagg, kors.
 • Blomster og stearinlys skal ikke avleveres til arkivinstitusjoner.

Arkivfaglige problemstillinger

 • Fuktskader: Det har tidvis regnet mens minnematerialet har ligget ute og man må anta at de delvis er skadet av vannet. Arkivmateriale som er skadet eller ødelagt av regn kan det bli vanskelig å bevare for ettertiden. Vi anbefaler at alt materiale samles inn i første omgang. En gjennomgang bør utsettes og gjennomføres i samråd med Riksarkivaren.
   
 • Tørking av vått materiale: Dersom noen dokumenter eller gjenstander er fuktige på innsamlingstidspunktet bør de legges til tørking straks etter at de blir samlet inn. Generelt vil vi anbefale tørking under moderat temperatur (ca. 18-20 grader) og med god luftgjennomstrømning. Riksarkivaren kan kontaktes for råd om hvordan tørkingen kan gjennomføres.
 • Råteskader: Blomstene som de skriftlige hilsenene ligger sammen med kan også ha skadet de skriftlige uttrykkene. Blomster som har ligget ved minnestedene siden 22.juli må man anta har begynt å råtne. Men nyere materiale og materiale som har ligget eksponert for sol må kunne forventes å ha akseptabel kvalitet.

Organisering av innsamlingen

 • Fotografering: Det anbefales å fotografere før og under innsamlingen av minner, for å dokumentere hvordan helheten så ut, og for å ha nytte av det senere. 
 • Systematikk under innsamlingen: Materiale fra hvert minnested samles inn og holdes hver for seg.
 • Grovsortering: Om det lar seg praktisk gjennomføre, vil det være mest hensiktsmessig å grovsortere materiale under innsamlingen. På denne måten vil det senere være enklere å finordne og registrere materiale. En grovsortering kan bestå i å legge materiale direkte over i flytteesker etter følgende kriterier:
  - Fuktig/skadet materiale holdes adskilt fra materiale av god kvalitet. Slikt materiale kan legges i gjennomsiktige plastposer og deretter over i flytteesker
  - Papirmateriale og foto 
  Materiale som senere kan få plass i en arkiveske holdes samlet
  Materiale av større format skilles ut, for senere å bli lagt over i egnet emballasje
  - Minneord og gjenstander som hører sammen holdes samlet. Kan videre deles inn etter gjenstandstype
  - Gjenstander uten direkte påtegnelser. Ulike typer

Så langt det lar seg gjennomføre bør plastlommer og annet ”arkivuverdig” materiale skilles ut under grovsorteringen.

Anbefaling om innsamling av minner som pdf-fil

.