Undersøkelsen retter spørsmål om arkivholdet i kommunal sektor og inneholder blant annet spørsmål om antall hyllemeter papirarkiv, bruk og omfang av elektronisk arkiv, arkivlokaler og kommunens arkivorganisering.
Svarene fra undersøkelsen vil bli brukt som grunnlagsdokumentasjon for Arkivverkets oppfølging av kommunal sektor. Selve undersøkelsen er sendt gjennom verktøyet QuestBack, men en oversikt over spørsmålene i undersøkelsen finner du på denne lenken: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Tilsyn/Kommunalt-tilsyn 
Dersom det skulle være spørsmål vedrørende undersøkelsen, kan disse rettes til underdirektør Lars-Jørgen Sandberg, enten via e-post: lasa@arkivverket eller pr telefon 22 02 28 22.

Fristen for å svare på undersøkelsen er satt til 20. desember 2011, og vi håper at svarprosenten blir like høy som fjorårets.