Etter samråd med Kulturdepartementet legger Riksarkivaren til grunn at dette gjelder følgende personer (vi har benyttet samme titler som kommisjonen har brukt i sin rapport):

 • Politimester Sissel Hammer, Nordre Buskerud politidistrikt
 • Direktør Øistein Knudsen, Krisestøtteenheten (KSE), Justisdepartementet
 • Avdelingsdirektør Christian Fredrik Horst, Fornyings -, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Ekspedisjonssjef Svein Efjestad, Forsvarsdepartementet
 • Ass. departementsråd Morten Tiller, Forsvarsdepartementet
 • Tidl. departementsråd Karin Moe Røiseland, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Viseadmiral Sjef Haakon Bruun-Hanssen, Forsvarets operative hovedkvarter
 • Forsvarssjef Harald Sunde, Forsvaret
 • Direktør Kjetil Nilsen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Visepolitimester Sveinung Sponheim, Oslo politidistrikt
 • Ekspedisjonssjef Mette Stangerhaugen, Justisdepartementet
 • Direktør Lars Henrik Bøhler, Politiets data- og materielltjeneste
 • Politimester Anstein Gjengedal, Oslo politidistrikt
 • Ass. politidirektør Vidar Refvik, Politidirektoratet
 • Avdelingsdirektør Knut Fosli, Justisdepartementet
 • Ass. departementsråd, tidl. ekspedisjonssjef Henning Henriksen , SMK Kulturdepartementet
 • Regjeringsråd Nina Frisak, Statsministerens kontor (SMK)
 • Tidligere Sjef PST Janne Kristiansen, Politiets sikkerhetstjeneste
 • Direktør Jon Arvid Lea, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktør Bjørn Inge Larsen, Helsedirektoratet
 • Avdelingsdirektør Severin Vikanes, Forsvardepartementet
 • Departementsråd, tidligere politidirektør Ingelin Killengreen, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Politidirektør Øystein Mæland, Politidirektoratet
 • Ass. departementsråd Hans Olav Østgaard, Justisdepartementet
 • Ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold, Justisdepartementet
 • Tidl. departementsråd Morten Ruud, Justisdepartementet
 • Adm. direktør Øyvind Christoffersen, Statsbygg
 • Direktør Bjørn Røse, Tolldirektoratet

I tillegg oversendes referatet fra kommisjonens samtale med tidligere helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen.

Kulturdepartementet vil sende referatene fra samtalene 22.julikommisjonen har hatt med disse til Stortinget så snart de er klargjort fra Riksarkivet.