To klager på denne avgjerda er sendt Kulturdepartementet, som er ankeinstans. Alle dei andre søknadene om innsyn i forklaringar blir no lagt på is av Riksarkivaren inntil Kulturdepartementet har avgjort klagesakene. Deretter vil Riksarkivarens behandling skje i samsvar med dei føringar departementets avgjerd måtte gi.

 Kulturminister Anniken Huitfeldt uttalte i ei pressemelding den 11. september at Riksarkivet har gjort riktige og gode juridiske vurderingar, men at ønsket om en open og fri debatt etter 22. juli likevel tilseier innsyn og offentlegheit.

Kulturdepartementet vil behandle klagene ferdig så raskt som mulig. Kulturdepartementet er rett instans for spørsmål som gjeld desse sakene.