FoSam har intervjuet 41 regjeringsmedlemmer og beslutningstakere fra perioden 1975-90. De fleste av disse intervjuene legger Riksarkivet nå ut på internett, og dermed kan vi få et innblikk i politikernes tanker hjemme i vår egen stue. Muntlige kilder til studiet av endringer i norsk politisk kultur 1975-1990 er et prosjekt gjennomført av Forum for samtidshistorie (FoSam) ved Universitetet i Oslo. Under ledelse av professorene Even Lange og Helge Pharo har historieforskere intervjuet 41 sentrale samfunnsaktører; regjeringsmedlemmer og andre beslutningstakere fra denne perioden, som Gro Harlem Brundtland, Thorvald Stoltenberg, Jo Benkow, Kåre Willoch, Astrid Nøklebye Heiberg, Sissel Rønbeck, Einar Førde og Odvar Nordli.

Tetter hull i kildene
– Et grunnleggende mål for prosjektet har vært å fremskaffe, sikre og tilgjengeliggjøre nye kilder til tolkningen av viktige politiske beslutninger og endringsprosesser de siste 30 årene ved å bygge opp en samling av muntlige kilder, sier Lange og Pharo. – Vi begynte dette arbeidet fordi vi selv har savnet kilder til politiske aktørers egne tanker, refleksjoner og opplevelser knyttet til endringer i norsk politisk kultur. Det produseres ikke skriftlige kilder som brev og dagbøker i like stor grad lenger, og intervjumaterialet blir dermed en unik dokumentasjon som kan tette potensielle hull i kildetilfanget.

Tilgjengelige på nett
Prosjektet har fokusert på karakteristikken av 1970- og 80-tallet som en overgangtid fra det som har vært kalt ”den sosialdemokratiske orden”. Gjennom intervjuene har historikerne forsøkt å få frem aktørenes egne versjoner av sin innsats og deres syn på perioden i sin helhet. Nå ønsker FoSam å gjøre denne omfattende samlingen av muntlige kilder tilgjengelige, og har gitt den som gave til Riksarkivet.
– Det er første gang vi tilgjengeliggjør denne typen materiale på internett, så det i seg selv representerer noe helt nytt for oss, sier Vidar Øverland, seniorrådgiver i seksjon for privatarkiver i Riksarkivet. – Forskere og andre interesserte kan nå få tilgang til dette viktige kildematerialet uavhengig av hvor de befinner seg.
De transkriberte og redigerte intervjuene vil publiseres på Riksarkivets nettsider. Noen av dem vil være fullt tilgjengelige for allmennheten, mens andre vil være klausulerte og kun tilgjengelige for forskere som har fått tillatelse til å se det.

Om FoSam
Forum for samtidshistorie (FoSam) er en paraplyorganisasjon for forskningsprosjekter som studerer vår nære fortid ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Delprosjektene undersøker de omfattende politiske og samfunnsmessige endringene i Norge fra 1900-tallet og fram til i dag. FoSams forskning er orientert mot studiet av Norge i et internasjonalt perspektiv, med særlig vekt på utvikling og endring i den politiske kulturen.

Om Riksarkivet
Riksarkivet er en del av Arkivverket og oppbevarer arkivene etter sentrale statlige myndigheter og andre landsomfattende embeter og institusjoner. I tillegg oppbevarer Riksarkivet en rekke private arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. En del av Riksarkivets dokumenter er nasjonale skatter i form av diplomer tilbake til 1100-tallet, vakre kart og skjellsettende dokumenter i vår nyere historie.

For mer informasjon:
FoSam:
Even Lange, professor ved UiO, tlf 22 85 61 76/950 77 051, e-post even.lange@iakh.uio.no
Helge Pharo, professor ved UiO, tlf 22 85 68 74, e-post helge.pharo@iakh.uio.no

Riksarkivet:
Vidar Øverland, seniorrådgiver i Riksarkivet, tlf 22 02 26 04, e-post viol@arkivverket.no
Nina Hveem Carlsen, førstearkivar i Riksarkivet, tlf 22 02 26 22, e-post nica@arkivverket.no
Ellen Scheen, kommunikasjonsrådgiver i Riksarkivet, tlf 22 02 26 65, e-post ellsch@arkivverket.no