Arkivmeldingen er det første politiske dokument som gir en samlet framstilling av arkivenes rolle og funksjoner i samfunnet og beskriver hvordan arkivfunksjonene er organisert. Arkivene er spor etter menneskelig aktivitet på alle samfunnsområder, og de dokumenterer de handlinger og hendelser som de er spor etter. Slik sett utgjør de både vår kollektive hukommelse og dokumenterer rettstilstanden i samfunnet. De blir dermed et sentralt element i vår kulturarv, samtidig som de utgjør en grunnleggende del av samfunnets infrastruktur.

Det overordnede mål for regjeringens arkivpolitikk, slik det framgår av meldingen, er å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver fra alle samfunnssektorer – arkiver som har kulturell, forsknings- eller dokumentasjonsverdi. Målet er en helhetlig samfunnsdokumentasjon, hvor arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler. Det er første gang en slik arkivpolitikk er formulert i et norsk politisk dokument, og det er første gang staten formulerer en arkivstrategi som sidestiller alle samfunnssektorer. Dette innebærer at det blir en statlig strategi å medvirke til bevaring og tilgjengeliggjøring av kommunale og private arkiver, ved siden av å ta vare på sine egne arkiver. Strategien gjelder for alle stadier i arkivmaterialets livssyklus – fra materialet blir til som ledd i en offentlig eller privat virksomhet og så lenge det er bevaringsverdig.

Arkivmeldingen gir Riksarkivaren et tydeligere og sterkere mandat for å utforme og iverksette denne strategien. Riksarkivaren skal være nasjonal koordinator og pådriver i et målrettet arbeid mot en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Samtidig er det klart understreket i meldingen at strategien skal utvikles og gjennomføres i et nært og bredt samarbeid med relevante aktører innenfor de ulike samfunnssektorer og arkivmiljøer.

Disse føringene vil være retningsgivende for Arkivverkets strategiske planlegging i årene framover. Arkivpolitikken lar seg ikke gjennomføre fullt ut uten en betydelig økning i ressursinnsatsen i alle samfunnssektorer. Men det er rom for å komme i gang med et målrettet planarbeid og med mer koordinert innsats for å nå målene. Riksarkivaren vil derfor i første halvår 2013 invitere arkivorganisasjoner, -institusjoner og andre aktører på feltet til et bredt samarbeid for å realisere regjeringens arkivpolitikk slik den er utformet i arkivmeldingen.

24.11.2012
Ivar Fonnes
riksarkivar