Riksarkivet offentliggjør i dag en sladdet og avgradert versjon av referater fra 22. julikommisjonens intervjuer med personer i embetsverket som var utnevnt eller beskikket av Kongen i statsråd. Kulturdepartementet mottok i dag disse referatene og har sendt dem til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

En stor andel av referatene var påført gradering etter sikkerhetsloven. De delene av referatene som gjorde at referatene var gradert, er identifisert og sladdet i henhold til korrekt prosedyre. Berørt departement har deretter bekreftet at dokumentet er avgradert. I tillegg til skjermingsverdig informasjon etter sikkerhetsloven, har Riksarkivet sladdet annen informasjon som er taushetsbelagte eller opplysninger som er av privat karakter, for eksempel helsemessig informasjon eller informasjon om familiære forhold.  

 Det er denne versjonen av dokumentet som nå gjøres tilgjengelig på Riksarkivets nettsider:

Dette gjelder følgende embetspersoner, utnevnt eller beskikket av Kongen i statsråd på tidspunktet for hendelsene 22. juli 2011, her med samme tittel som i kommisjonens rapport:

Navn og embete 22. juli 2011 Arbeidssted
Politimester Sissel Hammer Nordre Buskerud politidistrikt
Direktør Øistein Knudsen Krisestøtteenheten (KSE), Justisdepartementet
Avdelingsdirektør Christian Fredrik Horst Fornyings -, administrasjons- og kirkedepartementet
Ekspedisjonssjef Svein Efjestad Forsvarsdepartementet
Ass. departementsråd Morten Tiller Forsvarsdepartementet
Tidl. departementsråd Karin Moe Røiseland Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Viseadmiral Sjef Haakon Bruun-Hanssen Forsvarets operative hovedkvarter
Forsvarssjef Harald Sunde Forsvaret
Direktør Kjetil Nilsen Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Visepolitimester Sveinung Sponheim Oslo politidistrikt
Ekspedisjonssjef Mette Stangerhaugen Justisdepartementet
Direktør Lars Henrik Bøhler Politiets data- og materielltjeneste
Politimester Anstein Gjengedal Oslo politidistrikt
Ass. politidirektør Vidar Refvik Politidirektoratet
Avdelingsdirektør Knut Fosli Justisdepartementet
Ass. departementsråd, tidl. ekspedisjonssjef Henning Henriksen SMK Kulturdepartementet
Regjeringsråd Nina Frisak Statsministerens kontor (SMK)
Tidligere Sjef PST Janne Kristiansen Politiets sikkerhetstjeneste
Direktør Jon Arvid Lea Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktør Bjørn Inge Larsen Helsedirektoratet
Avdelingsdirektør Severin Vikanes Forsvardepartementet
Departementsråd, tidligere politidirektør Ingelin Killengreen Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Politidirektør Øystein Mæland Politidirektoratet
Ass. departementsråd Hans Olav Østgaard Justisdepartementet
Ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold Justisdepartementet
Tidl. departementsråd Morten Ruud Justisdepartementet
Adm. direktør Øyvind Christoffersen Statsbygg
Direktør Bjørn Røse Tolldirektoratet

I tillegg publiseres avgradert og sladdet referat fra kommisjonens samtale med: 

Riksarkivet, 19. oktober 2012.