'Digitalt arkivmateriale' omfatter arkivmateriale som er skapt elektronisk. I statlig forvaltning har elektroniske administrative registre, databaser og informasjonssystemer vært i bruk siden 1960-tallet. En konsekvens av denne utviklingen er at en økende del av den norske kulturarven skapes digitalt, og følgelig må dette arkivmaterialet bevares i digital form i arkivene. Arkivverket har siden 1980-tallet forvaltet denne delen av den digitale kulturarven.

Digitalt arkivmateriale representerer nye arkivfaglige utfordringer, men også nye muligheter for bl.a. historieforskning. Utfordringene er bl.a. knyttet til personvern, teknologiske og metodiske spørsmål. Boken retter seg i første rekke mot historikere og arkivarer og behandler bruk av digitalt arkivmateriale i en forskningsmessig kontekst innenfor det formelle rammeverket for adgang og adgangsbegrensing. Elektroniske, administrative registre er i denne boken brukt som kildegrunnlag for et konkret forskningseksempel. Forskningseksemplet illustrerer tilnærmingen til kildegrunnlaget via tekniske metadata, maskinell tilrettelegging og kvantitativ analyse av datagrunnlaget.

Boken er nr. 38 i Riksarkivarens skriftserie og koster kr 250 i Riksarkivbygningens bokutsalg. Du kan også kjøpe den i nettbutikken.