Innstillingen viser komiteens behandling av Senterpartiets representantforslag (Dokument 8: 16 S (2015-2016) som ble innlevert 8. november 2015. Det gikk ut på at Stortinget skulle be regjeringen om å opprettholde og styrke de åtte regionale statsarkivene som egne institusjoner, og at Stortinget skulle bli orientert hvis det ble foreslått endringer i organiseringen av Arkivverket.

Innstillingen fra komiteen ble avgitt 10. mars 2016. Komiteen støttet da intensjonen i representantforslaget, men viste til Kulturdepartementets klare svar om at arbeidet med fornying og styrking av Arkivverket ville bli grundig vurdert av regjeringen. Departementet opplyste videre at resultatet av omorganiseringen ville bli lagt fram for Stortinget på egnet måte. Statsråden har siden opplyst om at denne informasjonen vil bli gitt gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Komiteens tilråding for Stortinget var at representantforslaget skulle vedlegges protokollen. Det innebærer at Stortinget ikke gir sin tilslutning til forslaget.

I forbindelse med behandlingen av komitéinnstillingen, fremmet Senterpartiet fire løse forslag, der to av dem var nye. De gikk ut på at Stortinget også skulle be regjeringen om å sikre at statsarkivene ble videreutviklet med statsarkivarene som stedlig leder, og at statsarkivene skulle sikres handlingsrom til å utvikle seg som regionale arkivinstitusjoner. Alle disse forslagene ble nedstemt. Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt i Stortinget.

Med dette er den politiske behandlingen av saken ferdigbehandlet. Arkivverket er nå klare til å gå videre med omorganiseringsprosessen.

Se mer på