Arkivverket - døråpner til historien

Kortfattet om Arkivverket

 • Arkivverket er en landsomfattende etat som består av Riksarkivet, åtte statsarkiver i henholdsvis Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Norsk helsearkiv og Samisk arkiv hører også til Arkivverket. 
 • Digitalarkivet er lagt til Statsarkivet i Bergen. Der driftes etatens kildenettsted.
 • Våre viktigste oppgaver: Ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene og bidra til at private arkiver blir tatt vare på.
 • Riksarkivarens myndighet er hjemlet i arkivloven.
 • Arkivverkets bestand av papirarkiver var ved utgangen av 2015 på 261 185 hyllemeter. 
 • Alle institusjonene har egne lesesaler, og hvem som helst kan oppsøke disse og be om å få se materiale fra våre arkiver.
 • Viktige brukergrupper:
  - forskere og studenter
  - enkeltmennesker som skal dokumentere rettigheter
  - offentlig forvaltning
  - slektsgranskere og slektshistorikere
  - lærere og skoleelever
  - kulturinteresserte


Strategi

Arkivverket mot år 2020.

Digitalisering

Etaten har ambisiøse planer for digitalisering av arkivmateriale og tilgjengeliggjøring i Digitalarkivet. Vi har allerede gjort en stor innsats på området:

 • Folketellingene 1801, 1865, 1885, 1900 og 1910, samt deler av folketellingene 1870, 1875 og 1891, er tilgjengelige i søkbar form. Vi er også i gang med å gjøre folketellingene til og med 1900 tilgjengelige i skanna form.
 • Alle avleverte kirkebøker fram til første halvdel av 1900-tallet er tilgjengelige, eller i ferd med å bli tilgjengelige, i skanna form. Personvernhensyn medfører begrensninger for deler av materialet fra 1930 og senere. Mange kirkebøker er også tilgjengelige i søkbar form.
 • Tinglysingsmateriale til og med 1950 er tilgjengelig i skanna form. Det er tilrettelagt søkbare registre for deler av materialet.
 • Skifte-, dødsfalls- og rettergangsmateriale er andre prioriterte kategorier med hensyn til skanning, i tillegg til et bredt spekter av særlig eldre arkiver.
 • Av søkbare kilder vil vi også trekke fram emigrantmateriale, men for øvrig tilbyr vi også her et bredt spekter av kildetyper, ofte registrert av foreninger og privatpersoner.