Loclouds logo

Om LoCloud-Prosjektet

 

EU-Prosjektet LoCloud er et nettverk av 32 partnere, fra 26 land over hele EU, Serbia, Tyrkia, Island og Norge. En rekke av partnere representerer spesialiserte museer, offentlige biblioteker og arkiver, mens andre er såkalte “tekniske partnere”, de som utforsker og utvikler LoClouds verktøy og mikrotjenester.

Prosjektets hovedmål er å tilføre over 4 millioner digitale ressurser fra europeiske kulturinstitusjoner til kulturarvportalen Europeana. www.europeana.eu. Europeana samler metadata om foto og gjenstander. Brukere kan søke opp informasjon på Europeana, og deretter klikke seg frem til institusjonenes originale nettsider. Tjenesten er tilgjengelig på ulike plattformer, så som PC, nettbrett og mobil.

På bakgrunn av at innhold fra mindre institusjoner, f.eks. regionale og lokale arkiver og museer, fortsatt er underrepresentert på den digitale europeiske arenaen, er prosjektet LoCloud sitt hovedfokus å tilby Lokale institusjoner verktøy gjennom Cloud-basert teknologi.

Prosjektet har utviklet nye sky-baserte modeller og virkemidler som gir mindre institusjoner brukervennlige og prisgunstige verktøy som kan brukes i digitaliserings- og formidlingsprosessen av deres data.

Siden prosjektstart, mars 2013 har LoCloud utviklet:

  • LoCloud Collections, en plattform for å sette opp et digitalt arkiv. Med LoCloud Collections kan man både publisere sitt innhold på nettet og forberede innholdet slik at det tilpasses kravene Europeana stiller;
  • MORE, en sky-basert infrastruktur for validering og beriking av innhold; gjennom MORE kan innholdet fra Collections bli publisert til Europeana;
  • MINT, en metadata "mapping-" og  inntakstjeneste;
  • en serie mikrotjenester for automatisk beriking av metadata;
  • applikasjoner for å støtte metadatafangst fra Wikimedia og nettsteder (CRTT – Crawler Ready Tagging Tools)  

 

Riksarkivets Rolle

 

Riksarkivet har tatt over rollen til Kulturrådet som koordinator, først med Gunnar Urtegaard og siden 1. Juli 2015 med Ole Myhre Hansen.

Det britiske konsulentselskapet 2Culture har ansvar for prosjektforvaltningen. Med andre ord, Riksarkivet har det overordnede ansvaret for prosjektet og har økonomisk ansvar og står som kontaktorganisasjon for EU-kommisjonen. 2Culture koordinerer administrative oppgaver knyttet til den daglige driften av prosjektet.

I rollen som prosjektkoordinator tar Riksarkivet i mot alle midlene frå EU-kommisjonen og fordeler disse ut til partnerne etter vedtatt budsjett 3 ganger i løpet av prosjektperioden.

Arbeidet i LoCloud er strukturert i 7 ulike arbeidspakker. Arbeidspakkene skal sørge for gjennomføringen av de ulike delene av prosjektet.

Riksarkivet skal lede arbeidspakke 1 «Planning, preparation and requirements». I tillegg skal Riksarkivet ha en rolle i alle arbeidspakkene, bortsett fra arbeidspakke 3 «Micro-services for small and medium institutions».

 

Abeidspakker  

 

Arbeidspakke 1 - Planlegging, forberedelse og behov
Denne arbeidspakken hadde ansvar for prosjektlanseringen i mars 2013, som har vært et to dagers «kick off» møte i Oslo for å forberede alle partnere. Arbeidspakken har fokus på å vurdere og utforske mindre lokale institusjoners behov for sky-basert teknologi. Det ble i tillegg sett nærmere på hvordan man kan takle nåværende barrierer for bruk av sky-basert teknologi. Man har lagd strategier for hva slags forutsetninger som må være på plass for at målgruppen kan implementere og benytte seg av sky-teknologi.

Arbeidspakke 2 - Design og implementering av infrastruktur for aggregering
Prosjektet designer og tester LoClouds kjerneinfrastruktur for aggregering av innhold, som er basert på sky-teknologi modellen IaaS. Modellen tilbyr både sentraliserte og desentraliserte infrastrukturtjenester.

Arbeidspakke 3 - Mikro-tjenester for mindre institusjoner
Arbeidspakke 3 har som målsetning å utvikle prisgunstige og brukervennlige sky-baserte tjenester rettet mot mindre lokale institusjoner. Man utviklet en programvare (SaaS) tilpasset mindre institusjoner som bidrar med sine data til Europeana. En sky-basert «sandkasse» er etablert for å teste ut og utvikle mikro-tjenester som bidragsytere kan bruke for å forbedre, berike og validere data samlet fra både institusjoner og crowdsourcing-tiltak som Wiki Loves Monuments. Arbeidspakken ser også på hvordan geografisk plassering kan fungere som et utgangspunkt for brukere ved utforsking av lokalhistorisk data.

Arbeidspakke 4 - Aktivering og støtte til mindre institusjoner
Arbeidet har fokus på å støtte og aktivere LoClouds målgruppe (gjennom treningskurs, hjelpetjenester og dokumentasjon) for å sørge for bærekraftig kompetanse i berikingen og aggregeringen av lokalhistoriske data.

Arbeidspakke 5 - Evaluering og konsekvensanalyse
Arbeidspakken har ansvar for oppfølgingen og evalueringen av prosjektets arbeid. 

Arbeidspakke 6 - Formidling og videre bruk
Gjennom ulike lokale, nasjonale og internasjonale aktiviteter jobber partnere for å øke bevisstheten blant lokale institusjoner og brukere om Europeana-portalen. LoClouds resultater og tjenester promoteres blant institusjoner rundt omkring i Europa. Her jobber partnere også for å sørge for at resultatene er bærekraftige og blir tatt i bruk på tvers av Europeana-paraplyen. 

Arbeidspakke 7 – Prosjekt forvaltning og koordinering
Denne arbeidspakken har ansvar for koordineringen og forvaltningen av hele prosjektet.