I Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo kan du bruke unikt og uerstattelig arkivmateriale. Lesesalen er også felles arbeidsplass for mange. Derfor er det nødvendig å ha regler som verner om arkivmaterialet og sikrer gode arbeidsforhold for alle.

Lesesalsreglement

Gjeldende fra 01.04.2015.

1. Opphold i bygningen

 • Ved første gangs besøk skal lesesalsgjesten få utstedt lesesalsreglement, samt et adgangskort som som viser at lesessalsreglementet er gjennomgått med vakten. Kortet har gyldighet i 5 år.
 • Lesesalsgjester skal henvende seg i resepsjonen for registrering både når de kommer til bygningen og når de forlater den. Gjestene får ved hvert besøk utlevert et besøkskort mot fremvisning av adgangskort og legitimasjon. Besøkskortet skal bæres godt synlig under hele besøket og returneres til resepsjonen ved utpassering.
 • Kun notater, laptop, mobiltelefon, nettbrett, blyanter, minnepinne og kamera og personlige effekter som briller, brilleetui og lommetørkler kan tas med inn på lesesalen. Omfangsrikt yttertøy skal oppbevares i garderoben i resepsjonen.
 • Resepsjonsvakten kontrollerer alt materiale ved innpassering og utpassering.
 • Tillatte gjenstander til lesesalen tas med i gjennomsiktig plastpose som utleveres av resepsjonsvakten.
 • Andre gjenstander kan kun tas med til lesesalen etter direkte avtale med resepsjonsvakt.
 • Lesesalsgjester har adgang til vestibyle, utstillingsavdeling, veiledningsareal og lesesal, foruten til kantinen. Dersom de ønsker å komme i kontakt med personale andre steder i bygningen, må de henvende seg i veiledningsskranken eller resepsjonen.
 • Det er ikke tillatt å ta med mat og drikke til lesesalen eller skrankeområdet.
 • Det skal være stille på lesesalen. Vis hensyn ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Lyden på mobiltelefoner og andre elektroniske hjelpemidler skal være slått av.
 • Publikumsområdet i Riksarkivbygningen er kameraovervåket.

2. Utlån til lesesalen

 • Arkivsaker til bruk på lesesalen bestilles på www.arkivportalen.no. Arkivmateriale som er katalogisert i Arkivportalen, kan bestilles i veiledningsskranken. Skrankevakten yter hjelp og gir veiledning. Lesesalsvakten tildeler lesesalsplass.
 • Bøkene som er oppstilt på lesesalen kan fritt brukes av alle gjestene, men gjestene kan dessverre ikke låne med bøker hjem. Bøker som er bestilt i skranken kan reserveres så lenge gjesten bruker dem aktivt.
 • Bestilte arkivsaker og bøker blir brakt til lesesalsplassen. Etter bruk skal gjesten selv innlevere materialet til lesesalsvakten. Materialet kan på anmodning reserveres i inntil en uke.
 • Bruk av kopiert arkivmateriale m.v. (innbundne papirkopier, mikrofilmer og mikrofilmkort) skjer i samsvar med anvisning fra lesesalsvakten. Trykte bøker oppstilt på lesesalen kan publikum ta fram og sette på plass selv.

3. Bruk av arkivsaker

 • Ved bruk av taushetsbelagt materiale skal Arkivverkets vedtak om innsyn tas med på lesesalen.
 • Gi tilbake arkivstykket slik du fant det. Rekkefølgen av innholdet må ikke endres. Meld fra til lesesalsvakten der saker er i uorden.
 • Arkivsaker skal behandles varsomt. De må ikke brukes som skriveunderlag, og det må ikke settes merker i dem.
 • Det er ikke tillatt å fjerne noe fra arkivsakene. Arkivsakene kan bare tas med bort fra den anviste plassen dersom man trenger hjelp i veiledningsskranken, eller hvis materialet er godkjent for avfotografering på fotorigg. Lesesalsvakten må da bli underrettet.
 • Arkivsaker må ikke komme i uorden. Det er bare tillatt å ha 5 protokoller eller 3 esker på arbeidsbordet samtidig. Bare én eske eller pakke kan åpnes om gangen. Rekkefølgen av innholdet må ikke endres. Dette gjelder også ved bestilling av kopier. Gjesten melder fra til lesesalsvakten dersom saker er i uorden.
 • Gjester som får adgang til taushetsbelagt materiale, har selv taushetsplikt.
 • Arkivmateriale som er lagt i rødt omslag skal verken avfotograferes eller kopieres.

 4. Kopiering og fotografering

Publikum kan avfotografere arkivmateriale med lesesalens egen skannere eller eget digitalkamera. Egne fotorigger finnes på lesesalen til dette formålet. Ved bruk av eget kamera må blits ikke benyttes. Det er en forutsetning at materialet er i en slik forfatning at det tåler denne belastningen. Dette avgjøres av lesesalsvakten.

Publikum får tilgang til materialet i henhold til offentlighetsloven. Offentlig informasjon kan brukes til ethvert formål dersom ikke annen lovgivning eller retten til tredjeperson er til hinder for det.

Åndsverkloven har bestemmelser som begrenser adgangen til videre bruk av materiale som er beskyttet av åndsverkloven. Lesesalsgjester er selv ansvarlig for å følge gjeldende regler knyttet til publisering og annen type bruk av avfotografert materiale som kan være beskyttet av .

For bestilling av kopier, se særskilt veiledning.

5. Overtredelse av bestemmelsene

Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser kan man bli nektet adgang til lesesalen. Tyveri og skadeverk blir anmeldt