• Jag vil bli norsk!

  Utløsningsdekret utstedt 26. januar 1906 av kong Oscar II av Sverige. Dokumentet bekjentgjør at høyeste myndighet, i dette tilfellet kongen, har besluttet å frita skomakeren Anders Nilsson f. 22. november 1874, for alle hans forpliktelser som svensk statsborger. Vilkår for fritaket er at Anders Nilsson senest innen ett år er innvilget statsborgerskap i et annet land.

 • at lade hidkalde fra Hamborg

  Kallsbrevet av 1. august 1720 fra stiftsdireksjonens medlemmer, stiftamtmann Wilhelm de Tonsberg og biskop Bartolomeus Deichmann, hvor de lar organist Johan Frederik Clasen ”hidkalde fra Hamborg”. Brevet finnes i Danske Kanselli 1572-1799, Norske Innlegg, pk. 87 mai 1720-des.1720. Innlegg er bilag til kongebrevene.

 • Folkeopplyseren Karl Evang

  Karl Evang, helsedirektør og en pioner i moderne helseopplysning, ble født 19 oktober 1902. Månedens dokument er hentet fra hans privatarkiv som finnes i Riksarkivet. Det er en gjenpart av et brev helsedirektør Karl Evang skrev til en fortvilet mor i 1954.

 • Fri flyt av kaffe og sukker

  Dyr er kaffedråpen blitt, men du verden så godt den gjør! Foto fra Privatarkiv nr. 797:Billedbladet NÅ. (mappenr. 122, 1952), ukjent fotograf. Rasjoneringen av sukker, sirup og glukose, samt kaffe og te ble opphevet fra 01.09.1952 ved bestemmelser gitt av Handelsdepartementet 29.08. Bortsett fra sydfrukter, var dette de siste matvarene som var rasjonert.

 • Abels store reise

  Erklæring fra professorene Christopher Hansteen og Søren Rasmussen. Den er datert 19.12.1823 og stilet til Det akademiske kollegium. I erklæringen går professorene inn for at student Niels Henrik Abel burde få offentlig understøttelse til en studiereise i utlandet.

 • Gillas - skrev Carl Johan

  Etter at Norge gikk i union med Sverige i 1814, var det stadig spørsmål om hvilket flagg norske skip skulle føre. 13. juli 1821 godkjente Carl Johan Stortingets vedtak om et eget norsk handelsflagg.

 • En uniformsprøve og en forretningside

  Et uvanlig dokument: Stoffprøve som ble sendte forstanderen ved Manufakturhuset i Bergen til Det Danske Kanselli i 1726. På dette tidspunktet lå produksjonen ved Manufakturhuset nede etter gode år under den store nordiske krig. Prøven består av et stykke rødt, stampet vadmelstøy og et stykke hvitt lerretsstoff, som skulle brukes til uniformer for norske offiserer og soldater.

 • Såret fra 1905 er grodd

  Grensekonvensjon mellom Norge og Russland undertegnet 14. mai 1826. Grensene mellom Norge og Russland var lenge uklare. Reinbeitedistriktene mellom de to landene var felles helt fram til begynnelsen av 1800-tallet. I 1820-årene oppsto imidlertid en lang rekke konflikter, og grensedistriktene ble besluttet delt. Konvensjonen ble undertegnet i St. Petersburg den 14. mai 1826 (2. mai etter russisk tidsregning) av kongen av Sverige og Norge og keiseren av Russland.

 • Mellom kulturarv og vare

  Om Schøyensamlingen og NS-protokollen. Spørsmålet om hvem som eier kulturarven ble aktuelt på et internasjonalt plan i forbindelse med salget av den såkalte Schøyensamlingen.

 • NS-protokollen 
  Ns-protokollen, eller mer presist: NS riks- og rådsmøteprotokoll 1934-1945, er en del av NS-arkivene i Riksarkivet, NS generalsekretariatet (PA 0759). Protokollen er skannet og kan leses her. Åpningssiden er fra første partisamling 28. januar 1934 med Vidkun Quislings signatur som den første. Den er på i alt 145 sider.
 • Nytt bilde av et gammelt folk

  Månedens dokument mars 2002 ligger i Nils Kristian Nissens arkiv, som er ett av Riksarkivets privatarkiver (PA-0888). Han hadde et nøkternt, tolerant og medlevende syn på samene, som reflekteres i bildet som er hentet var arkivet. Arkivet inneholder et relativt stort og variert fotografisk materiale. Nissen var reindriftsinspektør i Landbruksdepartementet og sekretær for de norsk-finske reinbeiteforhandlingene.

 • Historien om et kart - 15 personer omkom - godseieren reddet seg i slåbrok og tøfler

  Kartet har kartsignaturen NRA KG I 213. Det er vedheftet kommisjonsforretning datert 9. mai 1726. Kommisjonens oppgave var å undersøke om Jens (Wernersen) Werenskiolds ønske om å grave en kanal fra Lambrechtsbukta i retning av rasgropa fra 1702 var tilrådelig.