• En elefant i pur gull

  Forordningen om Elefantridderordenens statutter og Dannebrogridderordenens statutter 1. desember 1693. Elefantordenen stammer fra midten av 1400-tallet og ble gjeninnstiftet av Fredrik 2. i 1580. Man antar at elefanten symboliserer krigselefanten, som var kristendommens forsvarer. Elefantordenen er Danmarks høyeste orden og utdeles i dag normalt bare til kongelige og statsoverhoder. Ordenens statutter fra 1693 er fremdeles gjeldende.

 • Integritetstraktaten 1907 - 1928

  Integritetstraktaten av 1907. Den ble undertegnet i Christiania 2. november og erstattet Novembertraktaten av 1855. Etter at Norge i 1905 gikk ut av unionen med Sverige, sto landet uten noen slik stormaktsgaranti. Integritetstraktaten ble en ny ”novembertraktat”. Den hadde heller ingen åpenbar brodd mot noen bestemt, men den bidro antakelig allikevel til å forsinke forsoningen med Sverige etter unionsoppløsningen.

 • Ingen Omsorg skal blive spart, da hvert Korn i denne Tiid, kan blive dyrebart for Landet

  En tabellarisk oversikt over de skipene som høsten 1807 hentet korn fra Danmark til Norge etter at landene var trukket inn i napoleonskrigene og befant seg i krig med England. Oversikten viser de nesten femti skipene som seilte, og de skipperne og rederne som var villige til å påta seg det farefulle oppdrag å skaffe matforsyninger til landet. Den viser også skipenes størrelse og hjemsted, hvor mange tønner korn hvert skip fraktet for hvilken pris, hvor lasten ble hentet og levert, samt skipenes assuransesum og dato for utstedelse av kommisjonens forsikringspolise.

 • Kongen er død. Leve kongen

  Protokoll ført i statsråd i forbindelse med kong Haakons død 21. september 1957. I møtet la kong Olav også fram en kunngjøring som han ba regjeringen offentliggjøre. Her ba han bl.a. om folkets støtte når han nå hadde inntatt plassen etter sin far.

 • Bombardementet av København

  Et brev som kom til postkontoret i Fredrikshald i 1807 med oppsiktsvekkende nyheter. Det innholdt kanskje den første informasjonen som kom til Norge om begivenheter som førte til at unionen mellom Danmark og Norge ble oppløst noen få år senere. Brevet var fra Helsingørs postkontor og datert 19. august. Postmester David Ulrich Sommer kunne informere om at mer enn 50 engelske orlogsskip og 200 transportskip først hadde kommet til Helsingør og senere hadde seilt mot København.

 • En kongsgård til besvær

  Synfaring og taksering av hovedbygningen på Ladegårdsøya september 1740. Christian Rantzau lot oppføre en residens på Ladegårdsøya da han var stattholder i Norge (1731-1739), dagens Bygdøy kongsgård. Etter at han gikk av, skulle han få refundert utgiftene. Kravet var på over 4100 riksdaler, men det ble trukket fra over 900 riksdaler da det allerede hadde oppstått skader på huset.

 • Troverdighet og krenket ære

  Sak fra Herredagen i 1585, der ærekrenkelser står i fokus. Tre kvinner og en mann har blitt anklaget for å være medskyldige i en tyverisak for noen år tilbake. De mener at dette har skadet deres ære og rykte, og krever seg renvasket i Herredagen.

 • Til ungdommens undervisning i bergvitenskaper

  Forslag fra 1757 fra overbergamtsforvalter Michael Heltzen om ulike tiltak ved Kongsberg Sølvverk, bl.a. opprettelse av et seminar for bergverksfag. Lærer hadde man allerede i berglegen Johan Heinrich Becker. En slik skole fantes ingen andre steder i Europa.

 • 50 år siden Mykle-saken

  En side fra Agnar Mykles originalmanuskript til den omdiskuterte romanen ”Sangen om den røde rubin”. ble utgitt på Gyldendal i oktober 1956. Boken får gode anmeldelser, men noen reagerer på at gjenkjennelige personer omtales og flere på de erotiske eller pornografiske skildringene.I april 1957 vekker Riksadvokaten den sovende utuktsparagrafen i straffeloven til live og reiser tiltale mot Grieg og Mykle.

 • Trussel fra Sovjet

  Den russiske statsminister Nikolaj Bulganins brev av 19. mars 1957 til statsminister Einar Gerhardsen. Brevet inviterer til et utvidet norsk-sovjetisk samarbeid samtidig som det kommer med utilslørte advarsler mot utplassering av atomvåpen i Norge. I det norske svaret av 11. april ville man unngå å provosere russerne. Norge hadde fredelige hensikter og ville ikke tillate stasjonering av fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge landet ikke var angrepet eller truet med angrep. Norge lot seg ikke diktere verken av NATO eller Sovjetunionen.

 • Da dansk og riksmål skilte lag

  Foredraget til kongelig resolusjon av 19. februar 1907 om en rettskrivingsnormal for riksmål. Mens de tidligere endringene bare hadde omfattet stavemåte og i og for seg også kunne vært gjennomført i Danmark, gikk den nye reformen dypere. Ord skulle nå i mange tilfelle skrives og bøyes i samsvar med det som var vanlig i talemålet, eller som det ble formulert i det vedtatte utkastet: I overensstemmelse med det alminnelige dannede talesprog.

 • Brev til frøken

  Brev skrevet i 1914 av elevene i første klasse ved C. Bonnevies skole til skolens syke bestyrerinne, frøken Wilhelmine Schønberg.C. Bonnevies skole ble opprettet i 1889 av Christiane Bonnevie (f. 1842) som et alternativ til samtidens andre private skoler. På denne tiden var det vanlig at foreldre som hadde råd til det, sendte barna sine på private skoler. Frøken Bonnevie var en erfaren lærerinne som tross sitt kallenavn, ”den strenge Bonnevie”, ønsket å skape en skole der arbeidsglede skulle spille den viktigste rollen.