Ansvarsområde og oppgaver


Vår jobb er å sikre at arkivmaterialet blir håndtert og oppbevart forsvarlig før det avleveres til oss. Deretter skal vi sikre at det blir forsvarlig oppbevart og håndtert i overskuelig framtid.

  • Ta vare på arkivmateriale fra lokale og regionale statlige virksomheter
  • Gjøre arkiver tilgjengelig for bruk
  • Formidle og spre kunnskap om vårt arkivmateriale
  • Føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene
  • Bidra til at verneverdige private arkiver blir tatt vare på

Statsarkivet i Oslo er med andre ord både et forvaltningsorgan og en institusjon som har oppgaver innenfor kulturminnevernet.


Vi er også en serviceinstitusjon, og vil hjelpe til med å finne fram materiale som kan dokumentere privatpersoners rettigheter og interesser på ulike vis - fra eiendomsinformasjon til dokumentasjon på tapt skolegang. Les mer om dette under publikumstjenester.