Kristiania magistratsarkiv i ny fasong


Arkivet etter Kristiania magistrat er blant de mer brukte av arkivene i Statsarkivet i Oslo. Det er særlig borgerruller og borgerbrev man spør etter. Magistratsarkivene er ulike, ikke minst varierer det hvor mye som er oppbevart i kommunearkivene. Mange magistratsarkiv er også preget av at magistratene flere steder hadde andre funksjoner i tillegg, både kommunale og statlige. Når det gjelder Kristiania magistratsarkiv, er viktige deler av dette i Oslo byarkiv.

Flere serier i Kristiania magistratsarkiv har til nå foreligget i lite hendige pakker, nedstøvede, istykkerrevne og knyttet med varierende knuter, ikke alle til å åpne i en fart. I forbindelse med digitalisering av arkivkatalogen har vi derfor overført materialet i pakker til arkivesker. Den gamle ordning er bevart. Fordi tykke pakker ikke alltid har latt seg plassere i arkivesker, er nummereringen noen få steder endret. Nå foreligger den nye katalogen, som snart vil bli fullt tilgjengelig på nettet.

Vi skal kikke litt på hva som lå i noen av de medtatte pakkene.

I serien Ga (skattemanntall) finnes mange detaljerte rodelister som har tilnærmet folketellingskvalitet. Dessverre er det ikke fullstendige lister for hele byen samme år, og listene varierer i kvalitet fra rode til rode. Vi viser her et eksempel fra manntallet i november 1830, hos familiene til postmester Wraatz og overrettsprokurator Schmidt. Grunntakst nummer 17a-b ble senere Storgata 23, etterhvert underlagt Folketeaterbygningen på Youngstorget 2. Grunntakst nummer 17c i Storgata ble senere Storgata 19.

 

I seriene under hovedgruppe H (fattigvesen) er det litt av hvert, både blant protokoller, regnskap og korrespondanse. Ikke alt dreier seg om de fattige selv, mye går på fattigvesenets økonomi. Her ser vi eksempler på linedansere og musikanter som opptrådte i Christiania på begynnelsen av 1800-tallet. De betalte avgift til fattigkassa av sine beskjedne inntekter, derfor finner vi dem her.

I et brev vedlagt regnskapet beskrev teaterdirektør Johan Peter Strömberg sin nød. Han søkte om å få utsatt betalingen av sin avgift på knappe 10 riksdaler for komedieforestillinger i mai og juni 1807.

Nedenfor ser vi noen eksempler på bøter og liknende til fattigkassen på byens vestre side i 1745. Løpske griser på avveie i naboens hage, skjellsord, en baker som har bakt for små brød – er nokså typiske eksempler på fattigkassens ekstra inntektskilder.

I tillegg kom blant annet en sum gaver som år om annet ble gitt. Fattigregnskapene inneholder også lister over fattige, både i og utenfor institusjon.

Blant bilagene til fattigregnskapene, bevart for mange år fra midt på 1700-tallet til omtrent 1830, finner vi lister over fremmede tiggere som ble sendt ut av byen til sine hjemsteder. Her ser vi et eksempel fra 1742.

Også almueskolens regnskap sorterte under fattigvesenet. Her ser vi lister over bokinnkjøp 1742 til Pipervika og Vaterland skoler samt skoleholderen ved Sagene.

Fattigskolens lærere kommer også tilsyne i regnskapsbilagene. Her har vi en avskjedssøknad 1753 fra en fattiglærer på Sagene, som ikke lenger tålte barnas støyende lesning og heller ikke følte seg sterk nok til å sette grenser for dem – med nåtidens ordbruk.

 Selvfølgelig mangler det heller ikke på begjæringer om fattigunderstøttelse av forskjellig slag, ofte i en svært ydmyk form. Hjelp til medisinsk behandling ba man også om. Her ser vi Lars Olsen på Vaterland i 1774 be om hjelp for et åpent sår i venstre lår. Etter anbefaling fra dr. Schmincke fikk han opphold og "salivations-cuur" på fattigstuens sykehus.

En av de aller vanligste grunner til søknad om fattigstøtte var bortfall av mannen i huset. Kari Persdatter i Fjerdingen hadde i 1774 nettopp mistet sin mann, og selv blitt syk der hun satt tilbake med 3 små barn. Fattigforstanderen måtte innrømme at her trengtes det hjelp, uansett hvor trangt det sto til med fattigkassas økonomi. 16 skilling i uka.

Kildehenvisninger

Manntall 1830: Serie Ga/006

Fortegnelse over inntekter fra kunstnernes forestillinger 1807 samt brev fra J.P.Strömberg: Serie Had/017 bilag 13

Lister over bøter med mer 1745: Serie Had/002

Lister over fremmede betlere 1742: Serie Had/006

Avskjedssøknad fra lærer Jon Pålsen 1753: Serie Had/006

Brev fra Lars Olsen og Kari Persdatter 1774: Serie Had/008